Explore

Asst.Prof.Dr.Pondej Chaowarat: Dean
ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)สถาปัตยกรรม เกียรตินิยมอันดับ 2มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544
 • ปริญญาโท Master of Architecture (M.Arch)ArchitectureAnhalt University of Applied Science 2548
 • ปริญญาเอก German Engineering Doctorate Degree (Dr.-Ing.)Town and Regional PlanningTechnical University Berlin 2553

Teacher UA

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมผังเมือง)


Bachelor of Landscape Architecture

Course Syllabus 2562/2

Class 1
Class 2
Class 3
Class 4
Class 5

Read more

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ภูมิสถาปนิกของหน่วยงานของรัฐและเอกชน ซึ่งสามารถประกอบงานด้านการออกแบบสวนสาธารณะ งานออกแบบสวนประดับและออกแบบปลูกต้นไม้ งานก่อสร้างบริหารจัดการและบำรุงรักษางานภูมิทัศน์ระดับต่างๆ งานวางแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อม งานด้านการวิเคราะห์ทรัพยากร งานด้านการวางแผนที่ดิน งานด้านผังเมือง งานด้านเคหะการ งานวางแผนนันทนาการ งานด้านการออกแบบตกแต่งเมือง งานออกแบบและวางแผนทางหลวง งานอนุรักษ์ธรรมชาติ ศิลปกรรม และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
 • Read more

  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  หลักสูตร 5 ปี ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกิต

  Read more