Explore

Asst.Prof.Dr.Pondej Chaowarat: Dean
ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


  • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)สถาปัตยกรรม เกียรตินิยมอันดับ 2มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544
  • ปริญญาโท Master of Architecture (M.Arch)ArchitectureAnhalt University of Applied Science 2548
  • ปริญญาเอก German Engineering Doctorate Degree (Dr.-Ing.)Town and Regional PlanningTechnical University Berlin 2553

ภูมิสถาปัตยกรรม : Landscape Architecture (LA)

Bachelor of Landscape Architecture

Course Syllabus 2563/1

Class 1
Class 2
Class 3
Class 4
Class 5

Read more

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • ภูมิสถาปนิกของหน่วยงานของรัฐและเอกชน ซึ่งสามารถประกอบงานด้านการออกแบบสวนสาธารณะ งานออกแบบสวนประดับและออกแบบปลูกต้นไม้ งานก่อสร้างบริหารจัดการและบำรุงรักษางานภูมิทัศน์ระดับต่างๆ งานวางแผนฟื้นฟูสภาพแวดล้อม งานด้านการวิเคราะห์ทรัพยากร งานด้านการวางแผนที่ดิน งานด้านผังเมือง งานด้านเคหะการ งานวางแผนนันทนาการ งานด้านการออกแบบตกแต่งเมือง งานออกแบบและวางแผนทางหลวง งานอนุรักษ์ธรรมชาติ ศิลปกรรม และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
  • จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

    หลักสูตร 5 ปี ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกิต

    Read more