Explore

Asst.Prof.Dr.Pondej Chaowarat: Dean
ผศ.ดร.พลเดช เชาวรัตน์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)สถาปัตยกรรม เกียรตินิยมอันดับ 2มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544
 • ปริญญาโท Master of Architecture (M.Arch)ArchitectureAnhalt University of Applied Science 2548
 • ปริญญาเอก German Engineering Doctorate Degree (Dr.-Ing.)Town and Regional PlanningTechnical University Berlin 2553

สถาปัตยกรรมผังเมือง : Urban Architecture (UA)

Bachelor of Architecture (Urban Design)

Course Syllabus 2563/1

Class 1
Class 2
Class 3
Class 4
Class 5

Read more

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • สถาปนิก งานออกแบบที่เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง ที่บุคคลอาจเข้าอยู่ หรือเข้าใช้สอยได้ ซึ่งต้องขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 • สถาปนิกผังเมือง งานออกแบบที่เกี่ยวกับการออกแบบ และการวางผังโครงการของอาคารหรือกลุ่มอาคาร ในกิจกรรมเกี่ยวกับ การกำหนดที่ตั้ง ความสูง พื้นที่อาคารขนาด ที่ว่าง รวมทั้งเค้าโครง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 • สถาปนิกชุมชน ทำงานร่วมกับชุมชนในการเก็บข้อมูลเรื่องที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม ผ่านการพูดคุย ทำกิจกรรม ออกแบบ / งานเขียนแบบ / งานก่อสร้าง / งานทดลองวัสดุ โดยจะได้ลง พื้นที่ไปในชุมชน รับฟัง และทำความเข้าใจในสิ่งที่ชุมชนต้องการ เพื่อนำมาออกแบบสิ่งปลูกสร้างที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน
 • ผู้ช่วยวิจัยด้านวิชาการ เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค นิสิตที่รับจ้างทำงานในโครงการวิจัย และบุคคลอื่นที่มิใช่นักวิจัย แต่ทำหน้าที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เช่น สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล แจกแจงและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ช่วยงานธุรการและบริหารจัดการโครงการวิจัย เป็นต้น เพื่อทำให้งานดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยไม่ติดขัดจนโครงการวิจัยสัมฤทธิ์ผล
 • นักวิชาชีพในด้านสถาปัตยกรรมผังเมืองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 • จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  หลักสูตร 5 ปี ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 172 หน่วยกิต

  Read more