« เผยแพร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม [ Login ]
   
   
   
   
 

เผยแพร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพและจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากร

  « ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2545
  « เอกสารข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  « เล่มคู่มือจรรยบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม