Welcome to

"ภูมิปัญญาเพื่อเมืองอัจฉริยะ"

(Wisdom for Smart City)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
จึงได้การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ครั้งที่ 7
ขึ้นเพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายสถาบันต่าง ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์


about img

ABOUT URAS 2019

Wisdom for Smart City รายละเอียดเพิ่มเติม

รูปแบบการประชุม
          1) การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker)
          2) การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation)

กลุ่มสาขาที่รับพิจารณาผลงาน
          กลุ่มที่ 1 การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)
          กลุ่มที่ 2 การปรับตัวและลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change Adaptation and Mitigation)
          กลุ่มที่ 3 การป้องกันภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction)
          กลุ่มที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality of life)
          กลุ่มที่ 5 การพัฒนาชุมขน (Community Development)
          กลุ่มที่ 6 การวางแผนระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation Planning)
          กลุ่มที่ 7 การวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Planning)
          กลุ่มที่ 8 การวางแผนและการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Planning and Management)
          กลุ่มที่ 9 การพัฒนาที่อยู่อาศัย (Housing Development) 
          กลุ่มที่ 10 การแก้ปัญหาความยากจน (Poverty Reduction) 
          กลุ่มที่ 11 การออกแบบชุมชนเมืองและภูมิทัศน์เมือง (Urban Design and Urban Landscape) 
          กลุ่มที่ 12 การฟื้นฟูเมือง (Urban Renewal) 
          กลุ่มที่ 13 การวางแผนท่องเที่ยว (Tourism Planning) 
          กลุ่มที่ 14 การพัฒนาเศรษฐกิจของภาคและเมือง (Regional and Urban Economic Development) 
          กลุ่มที่ 15 สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


PROGRAM

รายการ กำหนดการ

เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์

Download
Template_บทความวิชาการ-TH 

19 พฤศจิกายน 2561

ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์

22 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์

28 กุมภาพันธ์ 2562

ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขแล้ว

8 มีนาคม 2562

แจ้งผลการพิจารณาบทความ

22 มีนาคม 2562

งานประชุมวิชาการฯ

13-14 มิถุนายน 2562

กำหนดการการประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี พ.ศ. 2562
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562
---------------------------------------------------

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

17.00 น.

รถตู้ออกจากสนามบินขอนแก่น เข้าที่พักฯ

สนามบินขอนแก่น-ที่พักจังหวัดมหาสารคาม

19.00 น.

รถตู้ออกจากสนามบินขอนแก่น เข้าที่พักฯ

วันพฤหัสที่ 13 มิถุนายน 2562

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

08.30 – 09.30 น.

ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการฯ

ณ หน้าสำนักงานเลขาฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

09.30 – 09.45 น.

- พิธีเปิดการประชุมวิชาการฯ
- ประธานจัดงานประชุมวิชาการ แนะนำตัวแทนเจ้าภาพร่วมจัดจากสถาบันเครือข่าย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ แก่สถาบันเครือข่าย และเจ้าภาพร่วมจัด
- ประธานในพิธีเปิดงานสร้างสรรค์และชมงาน

ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร

 

 

ณ โถงใต้ออดิทอเรียม ชั้น 1

09.45 – 10.45 น.

บรรยายพิเศษ โดยองค์ปาฐก (Keynote Speaker)

ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร

10.45 – 11.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

11.00 – 12.00 น.

บรรยายพิเศษ โดยองค์ปาฐก (Keynote Speaker)

ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ณ โถงใต้ออดิทอเรียม ชั้น 1

13.00 – 14.00 น.

การเสวนาแลกเปลี่ยน ในหัวข้อ “Wisdom for Smart Design and City”

ณ ห้องประชุมทรงคุณ อัตถากร

14.00 – 14.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

14.15 – 17.00 น.

นำเสนอบทความประชุมวิชาการฯ

ณ ห้องนำเสนอย่อย

การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัด          
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี จากสถาบันเครือข่าย

ณ ห้องนำเสนอย่อย

ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฯ
ประจำปี พ.ศ. 2562

ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะสถาปัตยกรรมฯ

17.00 – 19.00 น.

- งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ
- การแสดงต้อนรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ
- มอบธงให้ผู้จัดการประชุมครั้งถัดไป

ณ พิพิธภัณฑ์เรือนอีสาน

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนงานประชุมวิชาการฯ

ณ หน้าสำนักงานเลขาฯ คณะสถาปัตยกรรมฯ

09.00 – 10.30 น.

นำเสนอบทความประชุมวิชาการฯ

ณ ห้องนำเสนอย่อย

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.45 – 12.00 น.

นำเสนอบทความประชุมวิชาการฯ

ณ ห้องนำเสนอย่อย

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ณ โถงใต้ออดิทอเรียม ชั้น 1

13.00 – 16.30 น.

ออกเดินทางทัศนศึกษา ชมเมือง “ตักศิลานคร”

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม

17.00 น.

เดินทางกลับ

 


Registration

สำหรับผู้นำเสนอบทความวิชาการในที่ประชุม

หลังจากบทคัดย่อของท่านผ่านการพิจารณาแล้ว ท่านจะสามารถเข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการก็ต่อเมื่อท่าน

 1. ลงทะเบียน
 2. ชำระค่าเข้าร่วมประชุม และ
 3. ส่งบทความฉบับสมบูรณ์

โดยท่านสามารถดูรายละเอียดของข้อกำหนดของบทความได้ที่หน้า Submission

 ขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังนี้

 1. (  ลงทะเบียน) และส่งใบลงทะเบียนมาทาง email ที่ research.arch@msu.ac.th 
 2. ชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินไปยัง
  • ธนาคารทหารไทย
  • เลขที่บัญชี 517-2052903
  • ชื่อบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เงินนอกงบประมาณ)
 3. ส่งหลักฐานการโอนเงิน (สลิปATMหรือใบโอนเงิน) มายัง research.arch@msu.ac.th
 4. ส่งบทความฉบับสมบูรณ์มายัง research.arch@msu.ac.th
 5. ตรวจสอบสถานะบทความและการชำระเงิน  ทางฝ่ายคณะทำงานการประชุมวิชาการฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทาง email
 6. ใบเสร็จรับเงิน รับที่หน้างานในวันประชุมวิชาการฯ

หมายเหตุ การลงทะเบียนของท่านจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากท่านส่ง หลักฐานการโอนเงินพร้อมทั้งบทความฉบับสมบูรณ์ และได้รับการยืนยันทาง email จากผู้จัดงานประชุมวิชาการฯ

 ค่าลงทะเบียน

 ประเภท

 ค่าธรรมเนียม

ผู้นำเสนอบทความวิชาการในที่ประชุม  
- อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย       
- นิสิต นักศึกษา 
- ผู้ร่วมการประชุมวิชาการ

 

2,000 บาท 
1,000 บาท 
500 บาท

อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษาของสถาบันภาคีร่วมจัดและที่ได้รับการเชิญจากผู้จัดงาน


Submission

ข้อกำหนดของบทความวิชาการ

 • บทคัดย่อ (ปิดรับบทคัดย่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562)
 • บทคัดย่อไม่เกิน 500 คำ (ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ)
 • เนื้อความ Cordia New หรือ Thai Sarabun ขนาด 14 ตัวปกติ
 • ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมคำสำคัญ 3-4 คำ
 • ระบุข้อมูลของผู้เขียน: ชื่อและนามสกุลของผู้เขียน ตำแหน่ง สังกัดหน่วยงาน และ E-mail
 • ส่งบทคัดย่อและข้อมูลผู้เขียน ทาง E-mail ที่ research.arch@msu.ac.th
 • ผู้เขียนจะได้รับ E-mail ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
 • บทความฉบับสมบูรณ์ (ปิดรับบทความ 20 มีนาคม 2562)
 • บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละไม่เกิน 500 คำ
 • บทความ Cordia New หรือ Thai Sarabun ขนาด 14 ตัวปกติ (ส่งเป็นไฟล์ Word)
 • ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4
 • ใส่หมายเลขบรรทัดในบทความ
 • ใส่หมายเลขหน้าในบทความ
 • พร้อมแนบใบลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอบทความและหลักฐานการชำระเงินการลงทะเบียน
 • ส่งบทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ ทาง E-mail ที่ research.arch@msu.ac.th
 • Download
  1) Template_บทความวิชาการ-TH 


  Contact

  ติดต่อสอบถาม

  คุณผกาทิพย์ เนาว์สันเทียะ (ผู้ประสานงาน)
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
  โทรศัพท์: (043) 754 381, มือถือ (086) 4555990 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)
  Email: research.arch@msu.ac.th
  Website: http://arch.msu.ac.th/

  Social