** ใบแจ้งงานซ่อมออนไลน์ **

กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และอาคารสถานที่

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

     Tel : 086 2372756       Fax : 043 754 382

 
  วันที่/เวลา ::  2019-08-19:13:20                                                                        เลขที่การแจ้งซ่อม :: IT-JOB00115
  ชื่อ-ผู้แจ้งซ่อม :: ทวีชัย ฤทธิธรรมกลุ
  ฝ่ายที่แจ้งซ่อม :: ฝ่ายอาคารสถานที่
  ตำแหน่งผู้แจ้ง  :: ลูกจ้าง
  ปัญหาที่แจ้ง :: ด้านอาคาร
  เรื่องแจ้ง :: แอร์ไม่เย็นห้องAR101
  รายละเอียด :: แอร์ไม่เย็นห้องAR101
 
  สถานะการดำเนินการ :: ใช้งานได้ปกติ
  หมายเหตุ :: ได้ทำการรีเซตเครื่องไหม่ทั่งสี่ตัว
  

 

 

................................
ผู้ขอใช้บริการ
................................
ผู้ให้บริการ
................................
หัวหน้ากลุ่มงาน

       วัน/เวลาที่พิมพ์ :: 08-12-2023 / 13:13