** ใบแจ้งงานซ่อมออนไลน์ **

กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และอาคารสถานที่

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

     Tel : 086 2372756       Fax : 043 754 382

 
  วันที่/เวลา ::  2019-08-20:14:19                                                                        เลขที่การแจ้งซ่อม :: IT-JOB00117
  ชื่อ-ผู้แจ้งซ่อม :: ทวีชัย ฤทธิธรรมกลุ
  ฝ่ายที่แจ้งซ่อม :: ฝ่ายอาคารสถานที่
  ตำแหน่งผู้แจ้ง  :: ลูกจ้าง
  ปัญหาที่แจ้ง :: ด้านอาคาร
  เรื่องแจ้ง :: พัดลมคอยร้อนไหม้ห้องAR104-2
  รายละเอียด :: พัดลมคอยร้อนไหม้
 
  สถานะการดำเนินการ :: ใช้งานได้ปกติ
  หมายเหตุ :: ได้ทำการเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมและใบพัดลมไหม่
  

 

 

................................
ผู้ขอใช้บริการ
................................
ผู้ให้บริการ
................................
หัวหน้ากลุ่มงาน

       วัน/เวลาที่พิมพ์ :: 08-12-2023 / 12:50