** ใบแจ้งงานซ่อมออนไลน์ **

กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และอาคารสถานที่

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

     Tel : 086 2372756       Fax : 043 754 382

 
  วันที่/เวลา ::  2020-10-07:11.30                                                                        เลขที่การแจ้งซ่อม :: IT-JOB00486
  ชื่อ-ผู้แจ้งซ่อม :: ทวีชัย ฤทธิธรรมกุล
  ฝ่ายที่แจ้งซ่อม :: ฝ่ายอาคารสถานที่
  ตำแหน่งผู้แจ้ง  :: ลูกจ้าง
  ปัญหาที่แจ้ง :: ด้านอาคาร
  เรื่องแจ้ง :: แอร์ห้องAR221ไม่เย็น
  รายละเอียด :: แอร์ห้องAR221ไม่เย็น
 
  สถานะการดำเนินการ :: ใช้งานได้ปกติ
  หมายเหตุ :: เปลี่ยนชุดเบรกเกอร์ไหม่พร้อมสายไฟ
  

 

 

................................
ผู้ขอใช้บริการ
................................
ผู้ให้บริการ
................................
หัวหน้ากลุ่มงาน

       วัน/เวลาที่พิมพ์ :: 03-12-2020 / 04:42