** ใบแจ้งงานซ่อมออนไลน์ **

กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และอาคารสถานที่

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

     Tel : 086 2372756       Fax : 043 754 382

 
  วันที่/เวลา ::  2021-01-07:11:12                                                                        เลขที่การแจ้งซ่อม :: IT-JOB00550
  ชื่อ-ผู้แจ้งซ่อม :: สายันต์ รัตน์ถา
  ฝ่ายที่แจ้งซ่อม :: ฝ่ายอาคารสถานที่
  ตำแหน่งผู้แจ้ง  :: ลูกจ้าง
  ปัญหาที่แจ้ง :: ด้านอาคาร
  เรื่องแจ้ง :: ติดตั้งบล็อกลอย พร้อมสวิตช์ไฟ 2 ตัว ชอร์ปเซรามิก
  รายละเอียด :: ติดตั้งบล็อกลอย พร้อมสวิตช์ไฟ 2 ตัว ชอร์ปเซรามิก
 
  สถานะการดำเนินการ :: แก้ไขเรียบร้อย
  หมายเหตุ :: เปลี่ยนชุดใหม่พร้อมสวิตช์ไฟ 2 ตัว
  

 

 

................................
ผู้ขอใช้บริการ
................................
ผู้ให้บริการ
................................
หัวหน้ากลุ่มงาน

       วัน/เวลาที่พิมพ์ :: 07-03-2021 / 09:58