** ใบแจ้งงานซ่อมออนไลน์ **

กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และอาคารสถานที่

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

     Tel : 086 2372756       Fax : 043 754 382

 
  วันที่/เวลา ::  2021-01-11:10:15                                                                        เลขที่การแจ้งซ่อม :: IT-JOB00551
  ชื่อ-ผู้แจ้งซ่อม :: สายันต์ รัตน์ถา
  ฝ่ายที่แจ้งซ่อม :: ฝ่ายอาคารสถานที่
  ตำแหน่งผู้แจ้ง  :: ลูกจ้าง
  ปัญหาที่แจ้ง :: ด้านอาคาร
  เรื่องแจ้ง :: ซ่อมไฟสปอร์ทไลท์สนามบาส
  รายละเอียด :: ซ่อมไฟสปอร์ทไลท์สนามบาส
 
  สถานะการดำเนินการ :: แก้ไขเรียบร้อย
  หมายเหตุ :: ซ่อมเมนต์ไฟใหม่
  

 

 

................................
ผู้ขอใช้บริการ
................................
ผู้ให้บริการ
................................
หัวหน้ากลุ่มงาน

       วัน/เวลาที่พิมพ์ :: 07-03-2021 / 11:04