ตำแหน่งบริหาร: อาจารย์
สาขา: ภูมิสถาปัตยกรรม
สังกัด: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะ: ลาศึกษาต่อ
E-mail: whan_sun@hotmail.com
   

Miss Sunida Chinnawong

อาจารย์สุนิดา ชินณะวงศ์

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสถาปัตยกรรมหลักมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2549

      ปริญญาโท ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตภูมิสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2552 อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2554 อาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
ทุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ