ตำแหน่งบริหาร: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์
สาขา: นฤมิตศิลป์
สังกัด: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะ: อาจารย์ผู้สอน
E-mail: supranee.l@msu.ac.th
   

Asst. Prof. Shanyaa Thongsawasdee

ผศ.ชัญญา ทองสวัสดี

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี คศ.บ.ผ้าและเครื่องแต่งกายสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2526

      ปริญญาโท ศศ.ม. ไทคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2539

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2531 อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2531-2546)
2532 หัวหน้าภาควิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม (พ.ศ. 2532-2535)
2539 รักษาการหัวหน้าภาควิชานฤมิตศิลป์ โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2539-2540)
2539 รองประธานฝ่ายกิจการพิเศษ โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2539-2541)
2539 รักษาการประธาน โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ (พ.ศ. 2539-2542)
2539 กรรมการจัดตั้งและร่างหลักสูตร โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ (พ.ศ. 2539-2542)
2541 รองประธานฝ่ายกิจการนิสิต โครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ (พ.ศ. 2541-2543)
2543 รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2543-2544)
2546 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน)
2547 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2547-2548)
2547 กรรมการสภาคณาจารย์ สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2547-2550)
2548 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2548 ผู้ช่วยเลขานุการ สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2548-2550)
2548 ประธานกรรมการ การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2548-2549)
2548 กรรมการคัดเลือก การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พศ. 2548-2549)
2550 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2550-2551)
2551 ผู้อำนวยการสาขานฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2551-2553)
2552 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโท คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2553 ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ตรวจประเมินคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. 2553-2555)
2554 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรนฤมิตศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน)
2547 กรรมการผู้ตรวจสอบประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน)
เอกสารประกอบการสอน
ความรู้พื้นฐานในการตัดเย็บเสื้อและกระโปรงสตรี
การออกแบบลายผ้าและขั้นตอนการผลิต
วารสานวิทยาศาสตร์ “การออกแบบเสื้อผ้าโดยใช้โปรแกรรม
ความรู้พื้นฐานในการตัดเย็บเสื้อและกระโปรงสตรี พ.ศ.
เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาศิลปะอุตสาหกรรม 1 พ
เอกสารประกอบการสอน การออกแบบลายผ้า พ.ศ. 2557
บทความทางวิชาการ
ทุนงานวิจัย
2549 โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นบ้าน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม, ,สกอ.ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปี 2548-2549 (2ปี)/ : 0
2549 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดมหาสารคาม, ร่วมกับมหาวิทยาลัย มหาสารคาม, ปี 2548-2549 (2ปี)/ : 0
2549 ผู้ร่วมวิจัย : โครงการนำร่องการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, การเคหะแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ : 0
2550 ผู้ร่วมวิจัย : โครงการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการใช้น้ำมันสบู่ดำและการผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชน, ร่วมกับคลีนิกเทคโนโลยประจำปีงบประมาณ 2550, 1 ม.ค. - 30 ก./ : 0
0 ผู้ร่วมวิจัย : โครงการพัฒนาเตาเผาผลิตภัณฑ์ชนิดไฟต่ำโดยใช้วัสดุท้องถิ่นของขุมชนบ้านหม้อ ต.บ้านหม้อ อ.เขวา จ.มหาสารคาม, ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, (1 / : 0
2532 โครงการถนอมอาหารจากโครงการอีสานเขียว พ.ศ. 2529-2532/ : 0
2545 โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก / : 0
2547 โครงการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอพื้นบ้าน กรณีบ้านแพรวา นิคมสร้างตนเองลำปาว อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ / : 0
2547 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบด้านการผลิตและกระบวนการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากผ้าทอย้อมสีธรรมชาติในชุมชนท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน / : 0
2547 โครงการจัดทำแผนแม่บนเพื่อพัฒนาเขตพื้นที่สะดืออีสาน (บึงกุย) / : 0
2548 การออกแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นบ้าน / : 0
2549 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนจังหวักมหาสารคาม / : 0
2548 การวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้การย้อมไหมด้วยสีจากธรรมชาติสู่ชุมชน / : 0
2548 โครงการนำร่องการศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / : 0
2551 โครงส่งเสริมการใช้น้ำมันสบู่ดำและการผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชน / : 0
2552 โครงการศึกษาคุณค่าและอัตลักษณ์ อาชีพปั้นหม้อของชาวบ้านหม้อ จังหวัดมหาสารคาม / : 0
2552 โครงการพัฒนาเตาเผาผลิตภัณฑ์ไฟต่ำ สำหรับชุมชนบ้านหม้อ / : 0
2554 โครงการวิจัยผู้สูงอายุกับกิจกรรมศิลปะ / : 0
2555 โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นสมุนไพรตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม (1 หลักสูตร 1 ชุมชน) / : 0
2557 พัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบเพื่อส่งเสริมการใช้ผ้าพื้นเมือง กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอและแปรรูปบ้านลาด ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม / : 0
2557 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดมหาสารคาม / : 0
2558 โครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไหม จังหวัดมหาสารคาม / : 0
ผลงานวิจัย
1. รางวัลชนะเลิศ. กรุงเทพเมืองแฟชั่น./
2. รองชนะเลิศ. การประกวดชุดวิวาห์ Thailand Wedding Designer Award 2007/
3. รางวัลพิเศษการประกวดอาภรณ์แห่งศิลป์ระดับโลก ณ ประเทศนิวซีแลนด์ (2550)/
4. นำนิสินคว้ารางวัลชนะเลิศกรุงเทพเมืองแฟชั่นระดับชาติ /
5. นำนิสิตคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดดีไซน์เนอร์ไทยสู่เวทีโลก /
6. นำนิสิตคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดระดับชาติ Thailand Student Fashion Project Award (2548)/
7. รางวัลรองชนะเลิศการประกวดชุดวิวาห์แห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ /
8. - นำนิสิตคว้ารางวัลชนะเลิศระดับชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ชิงถ้วยพระราชทานพระองค์เจ้า/
9. นำนิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับชาติ สาขาแฟชั่น /
10. นำนิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวดผ้าไหม ระดับชาติ ตรานกยูงพระราชทาน /
11. นำนิสิตคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค/
12. นำนิสิตคว้ารางวัลชนะเลิศเทศกาลผ้าไหมงามเมืองมหาสารคาม ตักสิลานคร เทิดทูนสถาบันเพื่อการปรองดอง ก้าวสู/
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ
2550 รางวัลรองชนะเลิศการประกวดชุดวิวาห์แห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
2549 นำนิสิตคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดระดับชาติ Silk Roach for the youth ระดับชาติ
2548 นำนิสิตคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดระดับชาติ Thailand Student Fashion Project Award
2548 นำนิสิตคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดดีไซน์เนอร์ไทยสู่เวทีโลก
2547 นำนิสิตคว้ารางวัลชนะเลิศกรุงเทพเมืองแฟชั่นระดับชาติ
2547 รางวัลชนะเลิศ กรุงเทพเมืองแฟชั่น
2548 รองชนะเลิศ การประกวดชุดวิวาห์ Thailand Wedding Designer Award 2007
2551 รางวัลพิเศษการประกวดอาภรณ์แห่งศิลป์ระดับโลก ณ ประเทศนิวซีแลนด์
2551 นำนิสิตคว้ารางวัลชนะเลิศระดับชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ชิงถ้วยพระราชทานพระองค์เจ้าศรีรัตน์ฯ
2553 นำนิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับชาติ สาขาแฟชั่น
2553 นำนิสิตคว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวดผ้าไหม ระดับชาติ ตรานกยูงพระราชทาน
2553 นำนิสิตคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศม์พระวรชายาฯ ระดับจังหวัดและระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2557 นำนิสิตคว้ารางวัลชนะเลิศเทศกาลผ้าไหมงามเมืองมหาสารคาม ตักสิลานคร เทิดทูนสถาบันเพื่อการปรองดองก้าวสู่อาเซียน
2559
2559
2559
0