Miss.Thitirat Nimitrabannasarn

Miss.Thitirat Nimitrabannasarn

อาจารย์ฐิติรัตน์ นิมิตรบรรณสาร

ประวัติการศึกษา

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
2560 โครงการออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์สำหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/
ทุนงานวิจัย
2559 ศึกษาการออกแบบอัตลักษณ์ สำหรับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ : ผู้แต่ง
2558 โครงการออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์สำหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ : ผู้แต่งร่วม
2555 โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาพืชสมุนไพร ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม / : ผู้แต่งร่วม
ผลงานวิจัย
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ