Asst.Prof.vikrom vongsuwana

Asst.Prof.vikrom vongsuwana

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกรม วงษ์สุวรรณ์

ประวัติการศึกษา

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
0 บทความวิจัยการพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปกกผสมพลาสติกเหลว เพื่อใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน/
0 การจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 6738 ใช้ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ คือ ไม้เทียมที่มีส่วนประกอบของแผ่นต้นกกแห้งเป็นหลัก/
ทุนงานวิจัย
0 หัวหน้าโครงการ: การพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปกกผสมพลาสติกเหลว เพื่อใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน(1 ปี)/ : 0
0 หัวหน้าโครงการ:ออกแบบเครื่องเรือนในพื้นที่น้ำท่วม สำหรับบ้านพักอาศัย, (1 ปี)/ : 0
0 หัวหน้าโครงการ: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก จังหวัดมหาสารคาม, (8 เดือน)/ : 0
0 ผู้ร่วมวิจัย :โครงการพัฒนาเตาเผาผลิตภัณฑ์ชนิดไฟต่ำโดยใช้วัสดุท้องถิ่นของขุมชน บ้านหม้อ ต.บ้านหม้อ อ.เขวา จ.มหาสารคาม, ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, (1 / : 0
0 ผู้ร่วมวิจัย :โครงการออกแบบและพัฒนาเรขศิลป์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์เมือง กรณีศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม(10 เดือน)/ : 0
0 ผู้ร่วมวิจัย :โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน “โครงการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาพืชสมุนไพรต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม”/ : 0
0 ผู้ร่วมวิจัย :โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านของจังหวัดมหาสารคาม/ : 0
ผลงานวิจัย
1. หัวหน้าโครงการ: การพัฒนากรรมวิธีการแปรรูปกกผสมพลาสติกเหลว เพื่อใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน(1 ปี)/
2. หัวหน้าโครงการ:ออกแบบเครื่องเรือนในพื้นที่น้ำท่วม สำหรับบ้านพักอาศัย, (1 ปี)/
3. หัวหน้าโครงการ: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก จังหวัดมหาสารคาม, (8 เดือน)/
4. ผู้ร่วมวิจัย :โครงการพัฒนาเตาเผาผลิตภัณฑ์ชนิดไฟต่ำโดยใช้วัสดุท้องถิ่นของขุมชน บ้านหม้อ ต.บ้านหม้อ อ./
5. ผู้ร่วมวิจัย :โครงการออกแบบและพัฒนาเรขศิลป์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์เมือง กรณีศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคา/
6. ผู้ร่วมวิจัย :โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน “โครงการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาพืชสม/
7. ผู้ร่วมวิจัย :โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านของจังหวัดมหาสารคาม/
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ