ตำแหน่งบริหาร: 0
สาขา: นฤมิตศิลป์
สังกัด: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะ: อาจารย์ผู้สอน
E-mail: wichanat.t@msu.ac.th
   

Asst.Prof.Dr.Wichanat Tiwasing

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี, Bachelor ศป.บ. B.F.Aนฤมิตศิลป์, Creative Artsมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, Mahasarakham University 2546

      ปริญญาโท, Master คอ.ม. M.IDT Master of Science in Industrial Educationเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, Industrial Design Technologyสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 2548

      ปริญญาเอก, Doctor สถ.ด. Arch.D Doctor of Architecture สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบ,Multidisciplinary Design Researchสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 2556

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2548 อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2553 อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
2553 อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
เอกสารประกอบการสอน
1103302 นฤมิตศิลป์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ Packaging Design
บทความทางวิชาการ
2010 Conflicting purchasers’ and users’ appeal toward a design goal determining children and parent’ purchasing decision: a case of toy packing design/ Wichanat Tiwasing, Nopadon Sahachaisaeree “Conflicting purchasers’ and users’ appeal toward a design goal determining children and parent’ purchasing decision: a case of toy packing design” Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume 5, 2010, Pages 1357–1361, WCPCG 2010. The World Conference on
2010 Distinctive Design Perception: A Case of Toy Packaging Design Determining Children and Parents’ Purchasing Decision/ Wichanat Tiwasing, Nopadon Sahachaisaeree “Distinctive Design Perception: A Case of Toy Packaging Design Determining Children and Parents’ Purchasing Decision” Elsevier’s Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 42, 2012, Pages 391–398 ASEAN Conference on Environment-Behaviour Studies (AcE-B
2013 Design Goals and Attention Differentiations among Target Groups: A Case of Toy Packaging Design Attracting Children and Parents’ Purchasing Decision/ Wichanat Tiwasing, Nopadol Sahachaisaeree and Kevin Hapeshi. Published by Design Principles and Practices: An International Journal-Annual Review, Volume 7, 2013, pp.29-43.
2558 การออกแบบกราฟิกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน ของจังหวัดมหาสารคาม Graphic Design for Development of local textile products of Mahasarakham Province/ Vol 6, No 2 (2015): วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 - ธันวาคม 2558
ทุนงานวิจัย
2549 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอพอเพียงบ้านใคร่นุ่น กรณีศึกษา: กลุ่มผ้าทอพอเพียงบ้านใคร่นุ่น ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม / : 0
2557 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านของจังหวัด มหาสารคาม / : 0
ผลงานวิจัย
1. โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอพอเพียงบ้านใคร่นุ่น กรณีศึกษา: กลุ่มผ้าทอพอเพียงบ้านใคร่นุ่น /
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านของจังหวัด มหาสารคาม Graphic Design for Development of local texti/
3. โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Packaging Design /
4. ปัจจัยการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อรณรงค์ลดการดื่มสุราในเยาวชน/
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ