ตำแหน่งบริหาร: อาจารย์
สาขา: นฤมิตศิลป์
สังกัด: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะ: อาจารย์ผู้สอน
E-mail: aey333@hotmail.com
   

Dr.Wichanat Tiwasing

ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห์

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี ศป.บ.นฤมิตศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2542

      ปริญญาโท คอ.ม.เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2548

      ปริญญาเอก สถ.ด.สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2556

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2548 อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2553 อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง
2553 อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
เอกสารประกอบการสอน
1103302 นฤมิตศิลป์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ Packaging Design
บทความทางวิชาการ
2010 Conflicting purchasers’ and users’ appeal toward a design goal determining children and parent’ purchasing decision: a case of toy packing design/ Wichanat Tiwasing, Nopadon Sahachaisaeree “Conflicting purchasers’ and users’ appeal toward a design goal determining children and parent’ purchasing decision: a case of toy packing design” Procedia-Social and Behavioral Sciences, Volume 5, 2010, Pages 1357–1361, WCPCG 2010. The World Conference on
2010 Distinctive Design Perception: A Case of Toy Packaging Design Determining Children and Parents’ Purchasing Decision/ Wichanat Tiwasing, Nopadon Sahachaisaeree “Distinctive Design Perception: A Case of Toy Packaging Design Determining Children and Parents’ Purchasing Decision” Elsevier’s Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 42, 2012, Pages 391–398 ASEAN Conference on Environment-Behaviour Studies (AcE-B
2013 Design Goals and Attention Differentiations among Target Groups: A Case of Toy Packaging Design Attracting Children and Parents’ Purchasing Decision/ Wichanat Tiwasing, Nopadol Sahachaisaeree and Kevin Hapeshi. “Design Goals and Attention Differentiations among Target Groups: A Case of Toy Packaging Design Attracting Children and Parents’ Purchasing Decision” Published by Design Principles and Practices: An International Journal — Annual Review,
ทุนงานวิจัย
2549 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอพอเพียงบ้านใคร่นุ่น กรณีศึกษา: กลุ่มผ้าทอพอเพียงบ้านใคร่นุ่น ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม / : 0
2557 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านของจังหวัด มหาสารคาม / : 0
ผลงานวิจัย
1. โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอพอเพียงบ้านใคร่นุ่น กรณีศึกษา: กลุ่มผ้าทอพอเพียงบ้านใคร่นุ่น ตำบลมะค่า อ/
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านของจังหวัด มหาสารคาม /
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ