Miss.Parichat Srisanam

Miss.Parichat Srisanam

อาจารย์ปาริชาติ  ศรีสนาม

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตนฤมิตศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2543

      ปริญญาโท ศิลปมหาบัณฑิตประยุกตศิลปศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร 2548

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2549 อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
0 ทีปรึกษา ศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนผลิตภัณฑ์และศิลปกรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
2551 การศึกษาอิทธิพลที่มีผลต่อการออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่ กรณีศึกษา หมู่บ้านแสนสุข ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม/ CDAST 2008 : Intellectuals, Creativity and innovation for self-sufficiency (Proceeding) โดยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
2555 ศึกษาและพัฒนาผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติจังหวัดมหาสารคามในรูปแบบร่วมสมัย / นำเสนอบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2555 โดยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ "สภาพแวดล้อมสุขภาพ (Healthy Environment) วันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรม the emerald ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
2556 โครงการศึกษพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเส้นใยกกผสมเส้นใยฝ้าย กรณีศึกษา บ้านเปลือยดง เปลือยน้ำ ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม/ นำเสนอบทความ มหาสารคามวิจัย ปี 2557
2561 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมือง กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืน บ้านสองห้องเหนือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม/ การประชุมวิชาการศิลปกรรมวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่4 ประจำปี2561 เล่ม1 ทัศนศิลป์และการออกแบบ
2561 แนวทางการพัฒนาผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติ กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรยั่งยืน บ้านสองห้องเหนือ อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม/ นำเสนอโปสเตอร์ การประชุมวิชาการศิลปกรรมวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่4 ประจำปี2561 เล่ม1 ทัศนศิลป์และการออกแบบ FAR4
ทุนงานวิจัย
2550 โครงการศึกษาอิทธิพลที่มีผลต่อการออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่ กรณีศึกษา : หมู่บ้านแสนสุข ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม/ โครงการวิจัยทุนอุดหนุนงบประมาณรายได้ ปี 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม: 0
2553 การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประจำจังหวัดมหาสารคามจากผ้าทอพื้นเมือง/ โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ 2553 ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์: 0
2553 การศึกษาและพัฒนาผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติของจังหวัดมหาสารคามรูปแบบร่วมสมัย/ โครงการวิจัยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมงบประมาณแผ่นดิน 2553: 0
2554 โครงการออกแบบพระพุทธเมตตามหาเจดีย์ วัดวังปลาโด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม/ ผู้ร่วมวิจัย โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2554: 0
2556 โครงการศึกษพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเส้นใยกกผสมเส้นใยฝ้าย กรณีศึกษา บ้านเปลือยดง เปลือยน้ำ ต.มะค่า อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม/ ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2556: 0
ผลงานวิจัย
1. โครงการศึกษาอิทธิพลที่มีผลต่อการออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่ กรณีศึกษา : หมู่บ้านแสนสุข ต.นาสีนวน อ.กันทรว/ โครงการวิจัยทุนอุดหนุนงบประมาณรายได้ ปี 2550 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกประจำจังหวัดมหาสารคามจากผ้าทอพื้นเมือง/ โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ 2553 ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์
3. การศึกษาและพัฒนาผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติของจังหวัดมหาสารคามรูปแบบร่วมสมัย/ โครงการวิจัยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมงบประมาณแผ่นดิน 2553
4. โครงการออกแบบพระพุทธเมตตามหาเจดีย์ วัดวังปลาโด อ.บรบือ จ.มหาสารคาม / ผู้ร่วมวิจัย โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดินประจำปี 2554
5. โครงการศึกษพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเส้นใยกกผสมเส้นใยฝ้าย กรณีศึกษา บ้านเปลือยดง เปลือยน้ำ ต.มะค่า อ.ก/ ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2556
6. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมืองและตราสินค้า กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรยั่งยืน บ้าน/ โครงการวิจัยมุ่งเป้า โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2558
7. พัฒนาลวดลายผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติกรณีศึกษาบ้านสองห้องเหนือ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารค/ โครงการวิจัยทุนคณะสถาปัตย์ฯปีงบประมาณ2560
8. โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและสร้างตราสินค้า กรณีศึกษาบ้านสองห้องเหนือ ตำบลหนองแสง. อำเภอวา/ ทุนวิจัยชุดคณะสถาปัตย์ฯปีงบประมาณ2558
งานบริการทางวิชาการ
1. โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาพืชสมุนไพร ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
2. การศึกษาภูมิปัญญางานหัตถกรรมท้องถิ่นเพื่อออกแบบและพัฒนาของที่ระลึกส่งเสริมอัตลักษณ์จังหวัดหาสารคาม
3. โครงการพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตุ๊กตาอีสาน จังหวัดมหาสารคาม
4. วิทยากร โครงการพัฒนผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ประเภทผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2550
5. ที่ปรึกษาโครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานเส้นใยธรรมชาติแบบบูรณาการ
6. วิทยากร และที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2551
7. วิทยากร โครงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจังหวัดสกลนคร
8. วิทยากร การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้า
9. กรรมการตัดสินการออกแบบตราสัญลักษณ์ 10 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10. วิทยากร โครงการส่งเสริมและพัฒนาผ้าไหมแพรวาสู่สากล
11. วิทยากร โครงการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ในรายวิชา Business & Marketing
12. วิทยากรการฝึกอบรม พัฒนาผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
13. วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2552 (รุ่น 2)
14. เข้าร่วมโครงการและเป็นที่ปรึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเส้นใยธรรมชาติ CERTIFICATE OF PARTICIPATION UNESCO-AHPADA WORKSHOP ON BASKETRY
15. วิทยากรในการฝึกอบรม พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าไหมแพรวา โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตผ้าไหมแพรวา
16. วิทยากรที่ปรึกษาแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่
17. วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบลวดลายผ้าบาติกบนผ้าไหมทอมือ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฮูปแต้ม "แต้มฝัน ปันฮัก"
18. วิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม จังหวัดร้อยเอ็ด
19. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเลี้ยงไหม จังหวัดมหาสารคาม
20. วิทยากร โครงการศึกษาและพัฒนาการสร้างศักยภาพระบบการตลาดและการสร้างข้อได้เปรียบทางด้านการแข่งขันเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา กลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าลายเกล็ดเต่าตำบลสามขา อ.กุฉินารายณ์ จ.กา
21. วิทยากรร่วมโครงการ สสส. ศิลป์อาสามือใหม่ร่วมสร้างชุมชนตั้งรับภัยพิบัติด้วยศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม "น้ำขึ้นให้รีบปัก"
22. วิทยากร โีครงการพัฒนาตราสินค้าท้องถิ่น (การสร้างแบรนด์) ในหัวข้อการ "สร้างตราสินค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์"
23. วิทยากร โครงการพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์เสื่อกก จ.มหาสารคาม
24. เข้าร่วมโครงการ "ออนซอนหลายลายผ้าอีสาน" จิมส์ ทอมสัน
25. วิทยากร โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก จ.ชัยภูมิ
26. วิทยากร โครงการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดสู่สากล "หลักสูตรด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์"
27. วิทยากร โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรม (ปั้นหม้อ) มาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สำนักงานวัฒนธรรม จ.มหาสารคาม
28. วิทยากร โครงการพัฒนาตราสินค้ากลุ่มวิสาหกิจ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
0 ออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Designer) บริษัท Topaz B.K.K.Co.,Ltd. กรุงเทพมหานคร
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ