Miss Thanyarat Asawanonda

Miss Thanyarat Asawanonda

อาจารย์ธัญญรัตน์ อัศวนนท์

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาโท ค.ม.ศิลปศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546

      ปริญญาตรี กศ.บ.ศิลปศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2541

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2550 อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
2557 การออกแบบและพัฒนาเรขศิลป์เพื่อส่งเสริม อัตลักษณ์เมือง กรณีศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม/ บทความวิจัย และนำเสนอภาคโปสเตอร์ : การออกแบบและพัฒนาเรขศิลป์เพื่อส่งเสริม อัตลักษณ์เมือง กรณีศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมทางวิชาการ“มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 10” วันที่ 11-12 กันยายน พ.ศ. 2557
2557 การศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์องค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการออกแบบสื่อประชาสัมพัน/ บทความวิจัย และนำเสนอภาคบรรยาย : การศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์องค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ในการประชุมทางวิชาการ“มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 10” วันที่ 11-12 กันยายน พ.ศ. 2557
ทุนงานวิจัย
2551 การศึกษาฮูปแต้มอีสานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเรขศิลป์ ร่วมกับกองวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ หัวหน้าโครงการ : การศึกษาฮูปแต้มอีสานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเรขศิลป์ ร่วมกับกองวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, งบประมาณปี 2551, 15 พ.ค. – 30 ก.ย. 2551: 0
2554 โครงการออกแบบพระพุทธเมตตามหาเจดีย์(พุทธคยาจำลอง) เพื่อจำลอง สังเวนียสถาน 4 ตำบล ณ วัดวังปลาโด ต.วังใหม่ องบรบือ จ.มหาสารคาม / ผู้ร่วมโครงการ : โครงการออกแบบพระพุทธเมตตามหาเจดีย์(พุทธคยาจำลอง) เพื่อจำลอง สังเวนียสถาน 4 ตำบล ณ วัดวังปลาโด ต.วังใหม่ องบรบือ จ.มหาสารคาม ร่วมกับกองวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, งบประมาณปี 2554, 16 เมษายน 2554-30 กันยายน 2554: 0
2555 โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาพืชสมุนไพร ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ร่วมกับกองวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ ผู้ร่วมโครงการ : โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาพืชสมุนไพร ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม ร่วมกับกองวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, งบประมาณแผ่นดิน ปี 2555, 1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555: 0
2556 : การศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์องค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการออกแบบสื่อประชาสัมพ/ หัวหน้าโครงการ : การศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์องค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ,งบประมาณรายได้สนับสนุนโครงการวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ปี2556, 1 มี.ค. – 30 ก.ย. 2556: 0
2556 โครงการออกแบบและพัฒนาเรขศิลป์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์เมือง กรณีศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับกองวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ หัวหน้าโครงการ : โครงการออกแบบและพัฒนาเรขศิลป์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์เมือง กรณีศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับกองวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, งบประมาณแผ่นดิน ปี 2556, 1 ธันวาคม 2555 - 30 กันยายน 2556: 0
2557 โครงการสร้างตราสินค้า(แบรนด์) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมือง กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรยั่งยืน บ้านสองห้องเหนือ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคา/ หัวหน้าโครงการ(ร้อยละ70) : โครงการสร้างตราสินค้า(แบรนด์) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมือง กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรยั่งยืน บ้านสองห้องเหนือ ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม, งบประมาณรายได้สนับสนุนวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ปี 2557 : ผู้แต่ง
2560 การออกแบบเรขศิลป์เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมอีสานจากฮูปแต้มอีสานในจังหวัดมหาสารคาม (Graphic Design for Communication Art and Culture of Isan Ide/ งบประมาณรายได้สนับสนุนวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ ปี 2560: ผู้แต่ง
ผลงานวิจัย
1. การศึกษาฮูปแต้มอีสานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเรขศิลป์ ร่วมกับกองวิจัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม/
2. โครงการออกแบบพระพุทธเมตตามหาเจดีย์(พุทธคยาจำลอง) เพื่อจำลอง สังเวนียสถาน 4 ตำบล ณ วัดวังปลาโด ต.วังใ/
3. โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาพืชสมุนไพร ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม/
4. การศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์องค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ/
5. โครงการออกแบบและพัฒนาเรขศิลป์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์เมือง กรณีศึกษา เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาส/
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
2545 Designer : By Heart Product Co.,Ltd.
2547 Product Manager : 2Spot Communication Co.,Ltd.
2542 Freelance Designer : Costume Designer
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ