Miss.Suntaree Toogjit

Miss.Suntaree Toogjit

อาจารย์สุนทรี ถูกจิตต์

ประวัติการศึกษา

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
2561 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ชุมชนบ้านหนองโนใต้ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม/ นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในงานประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13
ทุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ