ตำแหน่งบริหาร: อาจารย์
สาขา: นฤมิตศิลป์
สังกัด: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะ: ลาศึกษาต่อ
E-mail: sweetietimmie@gmail.com
   

Miss Suntaree Toogjit

อาจารย์สุนทรี ถูกจิตต์

ประวัติการศึกษา

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
2561 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ชุมชนบ้านหนองโนใต้ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม/ นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในงานประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13
ทุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ