ตำแหน่งบริหาร: อาจารย์
สาขา: นฤมิตศิลป์
สังกัด: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะ: อาจารย์ผู้สอน
E-mail: teerasalai@hotmail.com
   

Mr. Teerapong Salaisook

อาจารย์ธีรพงศ์ ไศลสุข

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาโท ศป.ม.นฤมิตศิลป์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554

      ปริญญาตรี ศป.บ.นฤมิตศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2551

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2554 อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
ทุนงานวิจัย
0 โครงการออกแบบสื่อเรขศิลป์สำหรับรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยสำหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์/ : 0
ผลงานวิจัย
1. โครงการออกแบบสื่อเรขศิลป์สำหรับรณรงค์การจัดการขยะมูลฝอยสำหรับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิ/
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ