ตำแหน่งบริหาร: ไม่มี
สาขา: สถาปัตยกรรมภายใน
สังกัด: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะ: อาจารย์ผู้สอน
E-mail: porntip.r@msu.ac.th
   

Assoc.Prof. Porntip Ruengtam, D.Arch

รศ.ดร.พรทิพย์ เรืองธรรม

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาเอก สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สหวิทยาการการวิจัยเพื่อการออกแบบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2552

      ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2545

      ปริญญาตรี ศิลปบัณฑิตออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต 2536

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2558 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กันยายน พ.ศ. 2558 - กันยายน พ.ศ. 2560
2560 รองศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2555 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2555-2556
2554 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2554-2555
2554 กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการสถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบภายใน (วาระ 4 ปี) พ.ศ. 2554-2557
2553 ผู้รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2553-2554
2553 ผู้รักษาการผู้อำนวยการสาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2548 เลขานุการและกรรมการดำเนินการร่างหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาเมืองแ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2548-2549
2546 เลขานุการและกรรมการดำเนินการร่างหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2546-2548
2546 ประธานกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพคณะฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2546-2547
2543 ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารหลักสูตรด้านแผนและงบประมาณ โครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2543-2544
2543 อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2543-2553
เอกสารประกอบการสอน
สถาปัตยกรรมภายใน ตำรา โปรแกรมการออกแบบสำหรับสถาปัตยกรรมภายใน (ฉบับป
สถาปัตยกรรมภายใน เอกสารคำสอน ทฤษฎีการออกแบบ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
บทความทางวิชาการ
2547 เกณฑ์การออกแบบสภาพแวดล้อมกายภาพภายในที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมต่อผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร / The Proceedings of The 1st Professional and Academic Collaborative Symposium : Innovation : Educational, Professional and Technological Progress. กรุงเทพ : สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2547.
2007 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดรูปแบบกลุ่มกิจกรรมเชิงพื้นที่ภายในอาคารศูนย์การค้าขนาดใหญ่/ งานประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ, 2007, หน้า 68-80.
2550 ปัจจัยด้านการรับรู้ต่อการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา วัสดุเครื่องเรือนที่ใช้ภายในและภายนอกอาคาร/ (Proceeding) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจองเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ, ISACS, 2550, หน้า 168-177.
0 การศึกษาเปรียบเทียบการจัดรูปแบบกลุ่มกิจกรรมเชิงพื้นที่ ภายในอาคารศูนย์การค้าขนาดใหญ่. (Determinant of Commercial Spatial Grouping on Consumers’ Pre/ (Proceeding) งานประชุมสภาวิชาการสถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบภายในแห่งประเทศไทย (IAIDAC) ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, กรุงเทพฯ.
2007 แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน อาคารสายสุทธานพดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้กรอบแนวคิด Adaptive reuse. (Toward an Interior Adaptive Reuse Fram/ (Proceeding) งานประชุมสภาวิชาการสถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบภายในแห่งประเทศไทย (IAIDAC) ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, กรุงเทพฯ, 2007, หน้า 2-18.
2007 การประเมินการรับรู้ด้านความรู้สึกต่อสภาพแวดล้อมจากการออกแบบ กรณีศึกษา พื้นที่พักคอยสำหรับผู้รับบริการ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี. (An Evaluation of Users/ (Proceeding) งานประชุมสภาวิชาการสถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบภายในแห่งประเทศไทย (IAIDAC) ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, กรุงเทพฯ, 2007, หน้า 122-138.
2009 A COMPARISON OF DETERMINANT FACTORS OF USERS ATTRIBUTES AND LIFE-STYLES ON THEIR CHOICE OF THE RESIDENCE/ (Proceeding) งานประชุมวิชาการนานาชาติ ISACS2009 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, 2009, หน้า 9.1-1 - 6.
2010 MODELING OF DWELLING TYPES AND PREFERRED FURNITURE STYLES : A CASE OF PREFABRICATED FURNITURE MARKET / (Proceeding) International Journal of Arts & Sciences, 2010, Malta. (International)
2012 Learnign Efficiency in Theoretical Subjects of Interior Architecture by Cooperative/Collaborative Learning Technique / Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 68, 19 December 2012, Pages 281-294, Egypt. (ScienceDirect) ไฟล์แนบ
2013 Applied Simulation Model for Design of Improving Medical Record Area in Out-Patient Department (OPD) of a Governmental Hospital / Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 101, 8 November 2013, Pages 147–158, Malaysia. (ScienceDirect) ไฟล์แนบ
2013 Modeling of Cooperative/Collaborative Learning Technique: A case study of interior architectural program/ Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 105, 3 December 2013, Pages 360–369, England. (ScienceDirect) ไฟล์แนบ
2015 FACTORS OF RESIDENTIAL COMMUNITY MANAGEMENT FOR ELDERLY IN THAILAND/ (Proceeding) "โฮมภูมิ 2" 2015 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ นครราชสีมา ไฟล์แนบ
2556 แบบจำลองการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา วิชาทฤษฎี สาขาสถาปัตยกรรมภายใน/ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556, หน้า 77-88. ไฟล์แนบ
2017 A Causal Model for Environmental Design of Residential Community for Elderly Well-Being in Thailand/ International Journal of Architectural and Environmental Engineering. Vol 11,No 6, page 722-728. (International Science Index) ไฟล์แนบ
2017 การออกแบบปรับปรุงพื้นที่เวชระเบียนแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลของรัฐ/ (Proceeding) การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 3, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560 ไฟล์แนบ
2016 Modelling Environmental Design and Management of Residential Community for Enhancing Elderly Well-Being/ NAKHARA: Journal of Environmental Design and Planning. VOL.12-2016. page 1-12. (TCI1, ACI Index) ไฟล์แนบ
2017 Factor analysis of built environment design and management of residential communities for enhancing the wellbeing of elderly people/ Porntip Ruengtam, 2017. Factor analysis of built environment design and management of residential communities for enhancing the wellbeing of elderly people. Proceding Engineering 180 (2017), page 966-974.(Scopus Index) http://authors.elsevier.com/sd/article/S1877705817317630 ไฟล์แนบ
2016 Simulation Model for Improving a Hospital/ Ngowtanasuwan, G., & Ruengtam, P. (2016). Simulation Model for Improving a Hospital. Asian Journal of Quality of Life, 1(2), 35-44 (International) ไฟล์แนบ
2018 Cooperative/Collaborative Learning Technique in Theoretical Subjects of Interior Architecture Program/ Porntip Ruengtam, 2018. Cooperative/Collaborative Learning Technique in Theoretical Subjects of Interior Architecture Program. Journal of ASIAN Behavioural Studies 3 (7), 27-39 https://scholar.google.co.th/citations?user=wYJbcIUAAAAJ&hl=en ไฟล์แนบ
2018 Cooperative/Collaborative Learning in an Interior Architectural Program/ Ruengtam, P. (2018). CooperativeCollaborative Learning in an Interior Architectural Program. Journalof ASIAN Behavioural Studies (jABs), 3(9) Jul Aug2018 (p.59-67) https://jabs.e-iph.co.uk/index.php/jABs/article/view/296 ไฟล์แนบ
ทุนงานวิจัย
2558 แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง (SEM) การออกแบบและบริหารจัดการสภาพแวดล้อมชุมชนที่อยู่อาศัยที่ส่งเสริมการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ/ ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558 (ผ่าน วช.): ผู้แต่ง
2556 แบบจำลองการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา วิชาทฤษฎี สาขาสถาปัตยกรรมภายใน/ เงินทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้คณะ ประจำปี 2556: ผู้แต่ง
2561 การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ราวจับช่วยพยุงตัวสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย กรณีศึกษา ตำบลขามเรียง จังหวัดมหาสารคาม/ อยู่ภายใต้ชุดวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุในระดับชุมชน ให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการดำรงชีวิต กรณีศึกษา ตำบลขามเรียง จังหวัดมหาสารคาม เงินทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561: ผู้แต่ง
2562 ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน ที่สอดคล้องกับการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของทักษะในศตวรรษที่ 21/ เงินทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้คณะ ประจำปี 2562 (อยู่ระหว่างดำเนินการ): ผู้แต่ง
ผลงานวิจัย
1. การประยุกต์แบบจำลองการจำลองสถานการณ์เพื่อการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ซักประวัติคัดกรองแผนกผู้ป่วยนอกโรงพ/ ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2556
2. ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน ที่สอดคล้องกับการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ของทักษะในศตวรรษที่/ เงินทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณรายได้คณะ ประจำปี 2562 (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)
3. การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ราวจับช่วยพยุงตัวสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อความสะดวกและป/ ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2561
4. โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ พื้นที่ต้นแบบชุมชนน่าอยู่ผู้สูงวัย ตำบลวัง/ การเคหะแห่งชาติ
5. โครงการศึกษาสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ (The Study on Housing Demand for Governmenta/ การเคหะแห่งชาติ
6. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินในพื้นที่บริเวณเมืองร่มเกล้า (Feasibility and Design Guidel/ การเคหะแห่งชาติ
7. โครงการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบท ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (จังหวัดมหาสารค/ การเคหะแห่งชาติ
8. โครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาพื้นที่สะดืออีสาน (บึงกุย) อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม/ การเคหะแห่งชาติ
9. ประสิทธิภาพการเรียนรู้วิชาทฤษฎีในสาขาสถาปัตยกรรมภายใน ด้วยเทคนิคการสอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วม กรณีศึกษ/ ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2553
10. แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง (SEM) การออกแบบและบริหารจัดการสภาพแวดล้อมชุมชนที่อยู่อาศัยที่ส่งเสริมการด/ ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2558 (ผ่าน วช.)
11. แบบจำลองการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา วิชาทฤษฎี สาขาสถาปัตยกรร/ ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2556
งานบริการทางวิชาการ
1. การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1) สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
2. กองบรรณาธิการวารสารภายนอก วารสารวิจัยการออกแบบแห่งเอเชีย (JADeR: Journal of Asia Design and Research)
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
2561 ผู้ตรวจสอบอาคาร
2533 พนักงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.ซี.เฟอร์นิเจอร์
2537 มัณฑนากร ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ.อินทีเรีย
2541 มัณฑนากรอิสระ
ผลงานด้านวิชาชีพ
0 ใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน ระดับสามัญสถาปนิก
0 ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบอาคาร
การฝึกอบรม/สัมมนา
10-01-2562 การวัดและการประเมินผลตามกรอบ TQF/ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
17-09-2561 “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) / สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
12-11-2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ ครั้งที่ 5/ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ