ตำแหน่งบริหาร: อาจารย์
สาขา: สถาปัตยกรรมภายใน
สังกัด: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะ: อาจารย์ผู้สอน
E-mail: sanmail@yahoo.com
   

Mr. Santana Piromkeat

อาจารย์สันทนา ภิรมย์เกียรติ

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)สถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต 2540

      ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร 2546

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2544 อาจารย์พิเศษ / สถาปินก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2544-2546)
2544 กรรมการศูนย์บริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2552 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2553 ผู้ชวยคณบดีฝ่ายหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2553-2558)
2553 เลขาวิทยานิพนธ์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2549 กรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2547 เลขานวิทยานิพนธ์ สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2546 อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
ทุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
1. โครงการจัดทำผังแม่บทพัฒนาพื้นที่สะดีออีสาน (บึงกุย) จ.มหาสารคาม/ ร่วมวิจัย
2. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อจัดทำแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดม/
3. โครงการศึกษาและพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบท 1 พื้นที่/
4. โครงการวิจัยการจัดการองค์ความรู้วัสดุท้องถิ่นและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
2543 สถาปนิกอิสระ
2543 นักวิชาการวัฒนธรรม ฝ่ายทะเบียนโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และช่างอนุรักษ์ สำนักโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลาปกร
2544 ประสานงานและจัดการส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวร หออัครศิลปิน สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ
2541 สถาปนิกอิสสระ (พ.ศ. 2541-2543)
2540 กลุ่มงานอนุรักษ์โบราณสถาน กรมศิลปากร (พ.ศ. 2540-2541)
ผลงานด้านวิชาชีพ
0 เขียนแบบวัดเบญจมบพิตร ด้วย Autocad
0 เขียนแบบสภาพปัจจุบันและหลังบูรณะวัดแคร์ อยุธยา
0 ร่วมสำรวจเขียนแบบพระราชวังสราญรมย์ (กระทรวงต่างประเทศ) เพื่อขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
0 ร่วมเขียนแบบโบราณสถานในกรุงเทพฯ เพื่อขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
0 ออกแบบบ้านคุณ HOSKIN บ้านพักอาศัย 2 ชั้น จ.สุโขทัย
0 ออกแบบปรับปรุงบ้านพักอาศัย คุณพูนยศ กรุงเทพฯ
0 ออกแบบอาคารบ้านแถว 2 ชั้น หมู่บ้านหงส์ประยูร
0 ออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักวิทยบริการ เป็นอาคารเรียน
0 ออกแบบอาคารปฏิบัติการดนตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0 ออกแบบอาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพชุมชนลุ่มน้ำชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0 ออกแบบอาคารบริการกิจกรรม เพื่อสุขภาพและนันทนาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0 ออกแบบอาคารเรียนคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0 ออกแบบอาคารเรียนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0 ออกแบบอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0 ออกแบบอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0 ออกแบบต่อเติมชั้นที่ 5 อาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
0 ออกแบบอาคารเรียนและปฏิบัติการการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อาคาร 10 ชั้น)
0 ออกแบบอาคารพักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คอนโด 4)
0 ออกแบบอาคารพักอาศัยนิสิต 2 ชั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ณ ที่ต้ังคณาสวัสดิ์)
0 ออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0 ออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0 ออกแบบอาคารโรงเรือนสำหรับสร้างไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0 ออกแบบปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0 ออกแบบนิทรรศการหมุนเวียนวัฒนธรรมไตรมาศ
0 ออกแบบนิทรรศการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ
0 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
0 คณะกรรมการตรวจการจ้าง
0 คณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษา สำรวจ ออกแบบ และปรับปรุงผังแม่บท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ที่ตั้งเดิม)
0 คณะกรรมการผังแม่บท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ที่ตั้งใหม่)
0 คณะทำงานโครงการจัดทำผังแม่บทพัฒนาพื้นที่สะดืออีสาน (บึงกุย)
0 คณะกรรมการร่างข้อกำหนดรายละเอียดออกแบบอาคารในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0 คณะกรรมการร่างข้อกำหนดงานก่อสร้างอาคารในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
0 คณะกรรมการดำเนินการจัดทำทะเบียนอาคารควรค่าแก่การอนุรักษ์ (สมาคมสถาปนิกสยาม)
0 ที่ปรึกษางานออกแบบอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
0 ที่ปรึกษางานออกแบบอาคารเรียนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ