ตำแหน่งบริหาร: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน
สาขา: สถาปัตยกรรมภายใน
สังกัด: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะ: อาจารย์ผู้สอน
E-mail: mali_tun@hotmail.com
   

Mr. Rangsit Tunsukee

อาจารย์รังสิทธิ์ ตันสุขี

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)สถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต 2541

      ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)สถาปัตยกรรมภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2548

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
0 การศึกษารูปแบบที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับพฤติกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพปั้นหม้อ ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม/
0 การพัฒนาเชิงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโดยการออกแบบสถาปัตยกรรมหอแจกเก่าวัดเจริญผล หมู่บ้านท่าขอนยาง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม/
ทุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
1. การศึกษาแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมทางภายภาพในห้องสมุดโรงเรียนสาธิต (สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย) ในเขตกรุงเทพ/ พ.ศ. 2545-2547
2. การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดทำแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดมหาสาร/ การเคหะแห่งชาติ (ร่วมวิจัย) (พ.ศ. 2548-2549)
3. โครงการศึกษาและพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (1 พื้นที่) / โครงการต่อเนื่อง การเคหะแห่งชาติ (ร่วมวิจัย)
4. โครงการการประเมินศักยภาพ ทิศทางและแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นของโครงการบ้านเอื้ออาทร/ การเคหะแห่งชาติ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ร่วมวิจัย) พ.ศ. 2549-2550
5. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ของเมือง จังหวัดสกลนคร/ การเคหะแห่งชาติ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ร่วมวิจัย) พ.ศ. 2550-2551
6. กระบวนการสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนเพื่อการจัดพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดพุทธมงคล อ.กันทรวิชัย จ.ม/ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น (ร่วมวิจัย) พ.ศ. 2550-2551
7. แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาตึกดินจังหวัดมหาสารคาม / ทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ร่วมวิจัย)
8. โครงการกระบวนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา แบบมีส่วนร่วมของกลุ่มปั้นหม้อ หมู่ที่ 11 ต.เขว/ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น (ร่วมวิจัย)
9. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยและชุมชน เทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย/ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (ร่วมวิจัย) พ.ศ. 2551-2552
10. การศึกษารูปแบบที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับพฤติกรรม เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย กรณีศึกษา กล/ ทุนวิจัยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2552 ม.มหาสารคาม (proceeding) หัวหน้าโครงการวิจัย
11. โครงการการพัฒนาเชิงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นโดยการออกแบบสถาปัตยกรรมหอแจกเก่าวัดเจริญผล หมู่บ้านท่า/ ทุนบริการวิชาการ 2552 ม.มหาสารคาม งบก่อสร้างสนับสนุนโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ (proceeding) หัวหน้าโครงการวิจัย
12. โครงการศึกษาภูมิปัญญาการใช้วัสดุพื้นถิ่น และเทคโนโลยีการก่อสร้าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / การเคหะแห่งชาติ (ร่วมวิจัย) พ.ศ. 2553-2554
13. โครงการบริการวิชาการ หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน โครงการศึกษาออกแบบพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านกู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ/ ทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14. การวิจัยเพื่อการออกแบบโครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายใน อาคารวิทยบริการ (ตึก B) มหาวิทยาลัยมหาสา/
15. โครงการบริการวิชาการ หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน โครงการออกแบบศูนย์แสดงสินค้าเครื่องเรือนหวายและผักตบชวา/ ทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16. โครงการศึกษาพัฒนาการสถาปัตยกรรมผ่านรูปแบบเรือน จ.มหาสารคาม : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิ/
งานบริการทางวิชาการ
1. โครงการออกแบบและตกแต่งภายในอาคารปฏิบัติการเบเกอรี่ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงานทางหลวงชนบท จ.มหาสารคาม
3. โครงการออกแบบนิทรรศการนิเวศวัฒนธรรมไตรภาค สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (จ.เชียงใหม่/จ.มหาสารคาม/จ.สงขลา
4. โครงการออกแบบนิทรรศการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (40ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
5. โครงการปรับปรุงการและออกแบบนิทรรศการ ศูนย์สามวัยสายใยรัก ครอบครัว โกสุมพิสัย จ.มหาสาคามในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
6. โครงการปรับปรุงการและออกแบบนิทรรศการ ศูนย์สามวัยสายใยรัก ครอบครัว ห้วยโพธ์ จ.กาฬสินธุ์ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
7. โครงการปรับปรุงการและออกแบบนิทรรศการ ศูนย์สามวัยสายใยรัก ครอบครัว บ้านเป้า หนองสูง จ.มุกดาหารในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
8. โครงการปรับปรุงการและออกแบบนิทรรศการ ศูนย์สามวัยสายใยรัก ครอบครัว จ.หนองคายในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
9. โครงการออกแบบสถาปัตยกรรม อาคารศูนย์วิจัย และเครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10. โครงการออกแบบหอพระไภสัชคุรุ โรงพยาบาลมหาสารคาม
11. โครงการออกแบบพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดพุทธมงคล อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
12. โครงการออกแบบสถาปัตยกรรม หอแจก วัดเจริญผล ต.ท่าขอนย่าง จ.มหาสารคาม
13. โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมบ้านดิน โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14. โครงการปรับปรุงหอจดหมายเหตุ(ใบลาน) โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15. โครงการจัดทำสังเวนียสถาน วัดวังปลาโด บรบือ จ.มหาสารคาม
16. โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในอาคารวิทยบริการ ( ตึกB ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
17. โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในอาคารสำนักวิทยบริการ (ตึกB) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
18. โครงการออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรมภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย จ.นครราชสีมา
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ