Asst.Prof.Kingkarn Sophonpisut

Asst.Prof.Kingkarn Sophonpisut

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิ่งกาญจน์  โสภณพิศุตม์

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาโท สถาปัตยกรรมภายใน (สถ.ม.) สาขาสถาปัตยกรรมภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2553

      ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.)สถาปัตยกรรมภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2547

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2555 อาจารย์
2552 ผู้ช่วยสอน สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
ทุนงานวิจัย
2555 แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพห้องพัก ในหอพักนิสิตหญิง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ สนับสนุนวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555: ผู้แต่ง
2556 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาออกแบบ/ สนับสนุนวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2556: ผู้แต่ง
2557 แนวทางการฝึกปฏิบัติวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ ของนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ สนับสนุนวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557: ผู้แต่ง
2557 การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบหอพักนิสิตพยาบาล เพื่อสร้างสภาวะส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้พักอาศัย / งบประมาณสนับสนุนวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557 : ผู้แต่งร่วม
2560 โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน การพัฒนารูปแบบศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทผ้าไหมแพรวาฯ อาคารพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น บ้านโพน เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จ/ งบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560: ผู้แต่งร่วม
2559 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงห้องเรียนสถาปัตยกรรมภายใน กรณีศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์/ สนับสนุนวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559: ผู้แต่ง
2562 มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ “แหล่งน้ำคือสินทรัพย์ทางศิลปะและวัฒนธรรม ณ ชุมชนแกดำ” WATER RESOURCE AS ASSET OF A/ : ผู้แต่งร่วม
2564 การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบพื้นที่ใช้สอยภายใน เพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบโฮมสเตย์บ้านหัวขัว อ.แกดำ จ.มหาสารคาม/ สนับสนุนวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564: ผู้แต่งร่วม
ผลงานวิจัย
1. งบประมาณสนับสนุนวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557 / งบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560
2. การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบหอพักนิสิตพยาบาล เพื่อสร้างสภาวะส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้พักอาศัย / งบประมาณสนับสนุนวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557
3. แนวทางการฝึกปฏิบัติวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ ของนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือ/ สนับสนุนวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2557
4. แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพห้องพัก ในหอพักนิสิตหญิง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ สนับสนุนวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555
5. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาออกแบบ/ สนับสนุนวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2556
6. การศึกษาแนวทางการปรับปรุงห้องเรียนสถาปัตยกรรมภายใน กรณีศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป/ สนับสนุนวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2559
7. มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ “แหล่งน้ำคือสินทรัพย์ทางศิลปะและ/
8. การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบพื้นที่ใช้สอยภายใน เพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบโฮมสเตย์บ้านหัวขัว อ.แกดำ จ./ สนับสนุนวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2564
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
2550 Lighting designer บริษัท พาลิคอนโปรอาร์ทไล้ทติ้ง จำกัด (พ.ศ. 2550-2552)
2548 Interior designer บริษัท วินมิลล์อาคิเทค จำกัด (พ.ศ. 2548-2549)
2546 Autocad design บริษัท โมเดิร์นฟอร์ม จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2546-2548
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ