ตำแหน่งบริหาร: อาจารย์
สาขา: สถาปัตยกรรมภายใน
สังกัด: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะ: อาจารย์ผู้สอน
E-mail: nokka3w.nana@gmail.com
   

Kingkarn Sophonpisut

อาจารย์กิ่งกาญจน์ โสภณพิศุตม์

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาโท สถาปัตยกรรมภายใน (สถ.ม.) สาขาสถาปัตยกรรมภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2553

      ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.)สถาปัตยกรรมภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2547

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2555 อาจารย์
2552 ผู้ช่วยสอน สาขาสถาปัตยกรรมภายใน
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
ทุนงานวิจัย
2555 แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพห้องพัก ในหอพักนิสิตหญิง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ ทุนวิจัยคณะ: 0
2556 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาออกแบบ/ ทุนวิจัยคณะ: 0
2557 แนวทางการฝึกปฏิบัติวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ ของนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ ทุนวิจัยคณะ: 0
ผลงานวิจัย
1. การประเมินหลังการใช้งานเพื่อหาแนวทางการออกแบบสภาพแวดล้อมทางภายภาพห้องพักในหอพักนิสิตหญิงมหาวิทยาลัยม/
2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาออกแบบ/
3. แนวการฝึกปฏิบัติวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพของนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและ/
4. การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบหอพักนิสิตพยาบาลเพื่อสร้างสภาวะส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้พักอาศัย/
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
2550 Lighting designer บริษัท พาลิคอนโปรอาร์ทไล้ทติ้ง จำกัด (พ.ศ. 2550-2552)
2548 Interior designer บริษัท วินมิลล์อาคิเทค จำกัด (พ.ศ. 2548-2549)
2546 Autocad design บริษัท โมเดิร์นฟอร์ม จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2546-2548
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ