Asst.Prof.Daralai Chaimarerng

Asst.Prof.Daralai Chaimarerng

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาราลัย  ไซมะเริง

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี สถบ. (เกียรตินิยมอันดับ 2)สถาปัตยกรรมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา 2552

      ปริญญาโท สนม.สถาปัตยกรรมภายในม.ธรรมศาสตร์ 2554

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2552 อาจารย์ผู้ช่วยสอน สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2554 พนักงานวิชาการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
ทุนงานวิจัย
2556 โครงการ แนวทางพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสำหรับนิสิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน/ : ผู้แต่ง
2557 โครงการเกณฑ์ในการออกแบบและการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะสำหรับชุมชน ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วม กรรีศึกษา ห้องสมุดชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ / : ผู้แต่ง
ผลงานวิจัย
1. แนวทางพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสมสำหรับนิสิตสาขาวิชาสถาปัตยกรมภายใน/
2. โครงการวิจัยเพื่อการออกแบบ คณะวัฒนธรรมศาสตร์/
3. เกณฑ์ในการออกแบบและการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะสำหรับชุมชนภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ห้องส/
4. การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบหอพักนิสิตพยาบาลเพื่อสร้างสภาวะส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้พักอาศัย/
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
2551 ฝึกงาน บริษัท สตูดิโอ ออกแบบ จำกัด
2551 ฝ่ายออกแบบดีไซน์เนอร์ บริษัท เฟอร์นิเจอร์ คอมเพลกซ์ จำกัด (พ.ศ. 2551-2552)
2553 ฝ่ายออกแบบดีไซน์เนอร์ บริษัท เพอร์โพส ดี-ไซน์ จำกัด (พ.ศ. 2553 - 2554)
ผลงานด้านวิชาชีพ
2548 ผู้ช่วยมัณฑนากร ฝ่ายแบบ บริษัท สตูดิโอ ออกแบบ จำกัด
2549 ผู้ช่วยมัณฑนากร บริษัท เฟอร์นิเจอร์ คอมเพล็กซ์ จำกัด
2553 ศึกษาต่อ/มัณฑนากร และทำงานส่วนตัว บริษัท เพอร์โพส ดี-ไซน์ จำกัด
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ