ตำแหน่งบริหาร: อาจารย์
สาขา: สถาปัตยกรรมภายใน
สังกัด: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะ: อาจารย์ผู้สอน
E-mail: pattama.park@gmail.com
   

Miss Pattama Wongsida

อาจารย์ปัทมา วงศ์สีดา

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตสถาปัตยกรรมภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2555

      กำลังศึกษาต่อ ปริญญาโท

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
ทุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ