Mr. Kowit Wapeesilp

Mr. Kowit Wapeesilp

อาจารย์โกวิทย์ วาปีศิลป์

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี สถ.บ.สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2547

      ปริญญาโท ภ.สถ.ม.ภูมิสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2553 ภูมิสถาปนิก สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง กรมทางหลวง โครงการออกแบบศูนย์บริการข้อมูลทางหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
2553 ภูมิสถาปนิก สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง กรมทางหลวง โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าผาเสด็จ ถนนมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
2556 อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน)
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
0 บทความวิจัยจากโครงการ 1 คณะ 1 ศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “ต้นไม้กับประวัติศาสตร์ภูมินิเวศชุมชน”/
ทุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
1. โครงการจัดทำมาตรฐานอนุรักษ์เขตเมืองเก่า/
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่สีเขียว ภายในบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิท/
3. โครงการจัดทำแผนอนุรักษ์ปราสาทหินพนมวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา/
4. โครงการจัดทำแผนอนุรักษ์เขตเมืองเก่าพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์/
5. โครงการหนุนเสริมพื้นที่รูปธรรมการออกแบบระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการสู่เมืองธรรมเกษตร โดยกระบว/
6. โครงการจัดทำแผนอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าเสมา อ.สูงเนิน/
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
2547 ตำแหน่ง สถาปนิก/นักออกแบบชุมชนเมือง บริษัท คอนซัลแทน ออฟ เทคโนโลยี จำกัด โครงการวางและจัดทำผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนสะเดา จังหวัดสงขลา
2547 ตำแหน่ง สถาปนิก/นักออกแบบชุมชนเมือง บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด โครงการวางและจัดทำผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนตำมะลัง จังหวัดสตูล (พ.ศ. 2547-2548)
2547 ตำแหน่ง สถาปนิก/นักออกแบบชุมชนเมือง บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด โครงการวางและจัดทำผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนวังประจัน จังหวัดสตูล (พ.ศ. 2547-2548)
2548 ตำแหน่ง สถาปนิก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) โครงการบ้านมั่นคง จังหวัดนครสวรรค์ (ชุมชนหลังอู่ทันจิตต์ ชุมชนหน้าวัดรณชัย ชุมชนวัดเขาจอมคีรีนาคพต)
2548 ตำแหน่ง นักออกแบบชุมชนเมือง บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด โครงการวางและจัดทำผังภาค ภาคกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2548-2550)
2549 ตำแหน่ง สถาปนิก/นักออกแบบชุมชนเมือง บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด โครงการวางและจัดทำแผนผังนโยบายการจัดระเบียบฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเล ตรัง กระบี่ ภูเก็ต พังงา ระนอง และสตูล ของกรมโยธาธิการและผังเมือง (พ.ศ. 2549-2550)
2549 ตำแหน่ง สถานปิก/นักออกแบบชุมชนเมือง บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด โครงการวางและจัดทำผังพื้นที่เฉพาะริมแม่น้ำนครนายกของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดนครนายก (พ.ศ. 2549-2550)
2550 ตำแหน่ง นักออกแบบชุมชนเมือง บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร และกาฬสินธุ์ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
2551 ตำแหน่ง นักออกแบบ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด โครงการวางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร และกาฬสินธุ์ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
2552 ตำแหน่ง นักออกแบบชุมชนเมือง บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
2552 ตำแหน่ง สถาปนิก บริษัท ดีไซน์เซอร์วิสคอนซัลแทนท์ จำกัด โครงการศึกษาและออกแบบวางผังแม่บทโรงพยาบาลชลประทานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2553 ตำแหน่ง ภูมิสถาปนิก บริษัท ดีไซน์เซอร์วิสคอนซัลแทนท์ จำกัด โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศูนย์นวตกรรม และพื้นที่ต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
2554 ตำแหน่ง ภูมิสถาปนิก โครงการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริษัท โชติจินดา มูเชล จำกัด
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ