Miss Mathinee Khotdee

Miss Mathinee Khotdee

อาจารย์เมทินี โคตรดี

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2555

      ปริญญาตรี ภูมิสถาปัตยกรรมบัณฑิตภูมิสถาปัตยกรรมศาาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2550

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2556 ผู้ช่วยสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2556 อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน)
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
2562 แนวทางการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพื้นที่บึงคาศรี อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี (Design Guidelines of Landscape Architecture for Bueng Kham Si Area, Sri Th/ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. เผยแพร่บทความบน website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/archkmitl/index วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. (e-journal) ฉบับที่ ๒๙ ปีที่ ๒๑ พ.ศ. ๒๕๖๒
2559 “กู่บ้านหัวนาไทย” ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ศูนย์รวมทางจิตใจและมรดกทางวัฒนธรรม./ วารสารมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 0859 5992. ปีที่ 36 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 หน้า 42-52
2559 การสร้างแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม,/ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN 0859 5992. ปีที่ 36 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2560 หน้า 68-77
2560 การออกแบบและจัดการพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอ วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม/ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 ณ อาการเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร หน้า 1445-1464
2562 กระบวนการออกแบบพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่บึงคำศรี อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี / วารสารวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม และ การประชุมวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม 7 สถาบัน ครั้งที่ 4 จัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562
ทุนงานวิจัย
2556 โครงการแนวทางการจัดภูมิสถาปัตยกรรมในชุมชนเมือง และพื้นที่กิจกรรม “ลานบ้านลานเมือง”เพื่อส่งเสริมการรับรู้อัตลักษณ์ แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ โครงการแนวทางการจัดภูมิสถาปัตยกรรมในชุมชนเมือง และพื้นที่กิจกรรม “ลานบ้านลานเมือง”เพื่อส่งเสริมการรับรู้อัตลักษณ์ แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ผู้แต่ง
2558 โครงการการศึกษาลักษณะพืชพรรณและการใช้ประโยชน์จากป่าวัฒนธรรมบ้านโคกกู่ ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ/ โครงการการศึกษาลักษณะพืชพรรณและการใช้ประโยชน์จากป่าวัฒนธรรมบ้านโคกกู่ ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ แหล่งทุน : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ผู้แต่ง
2559 โครงการศึกษาแนวทางการจัดการพื้นที่ประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมโดย การมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านหัวนาไทย ตำบลหนองคูขาด / โครงการศึกษาแนวทางการจัดการพื้นที่ประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมโดย การมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านหัวนาไทย ตำบลหนองคูขาด แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) : ผู้แต่ง
2559 โครงการจัดทำสวนสาธารณะ 60 สวน 60 พรรษา เพื่อ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสครบ 60 ชันษา ณ วัดป่ากุดน้ำใส เทศบาลตำบลศรีธา/ โครงการจัดทำสวนสาธารณะ 60 สวน 60 พรรษา เพื่อ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสครบ 60 ชันษา ณ วัดป่ากุดน้ำใส เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี แหล่งทุน : กลุ่มบิ๊กทรี(Big Tree Project) : ผู้แต่ง
2556 โครงการ ออกแบบวางผังพื้นที่สาธารณะ 98 ไร่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย/ โครงการ ออกแบบวางผังพื้นที่สาธารณะ 98 ไร่ เทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย แหล่งทุน : เทศบาลเมืองวังสะพุง : ผู้แต่งร่วม
2556 ครงการ การสร้างอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ย่านเมืองเก่าของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม/ โครงการ การสร้างอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ย่านเมืองเก่าของเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) : ผู้แต่งร่วม
2558 โครงการการสร้างแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม/ โครงการการสร้างแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ผู้แต่งร่วม
2558 โครงการการศึกษาภูมิทัศน์พื้นถิ่นเพื่อการออกแบบนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนบ้านหัวนาไทย ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม / โครงการการศึกษาภูมิทัศน์พื้นถิ่นเพื่อการออกแบบนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนบ้านหัวนาไทย ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ผู้แต่งร่วม
2558 โครงการอกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลหนองคูขาด/ โครงการอกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชนตำบลหนองคูขาด แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ผู้แต่งร่วม
2559 โครงการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม อุทยานเวสสันดรชาดก / โครงการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม อุทยานเวสสันดรชาดก ณ เทศบาลตำบลรอบเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด แหล่งทุน : เทศบาลตำบลรอบเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด : ผู้แต่งร่วม
2562 โครงการ การจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมในเทศบาลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กรณีศึกษา พื้นที่ชุมชนโดยรอบเส้นทางเข้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ โครงการ การจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมในเทศบาลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม กรณีศึกษา พื้นที่ชุมชนโดยรอบเส้นทางเข้ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : ผู้แต่งร่วม
ผลงานวิจัย
1. นำเสนอผลงานวิจัย ASEAN Conference on EnvironmentBehaviour Studies, Savoy Homann Bidakara BandungHote/ เอกสารตีพิมพ์ Procedia Social and Behavioral Sciences ชื่อเรื่อง Effects of Green Open Space on Social Health and Behaviour of Urban Residents : A Case Study of Communities in Bangkok
2. นำเสนอผลงานวิจัย CDAST (Council of Deans of Architecture School of Thailand 2012) /
งานบริการทางวิชาการ
1. โครงการจัดทำสวนสาธารณะ 60 สวน 60 พรรษา เพื่อ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสครบ 60 ชันษา
2. โครงการจัดทำสวนสาธารณะ 60 สวน 60 พรรษา เพื่อ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสครบ 60 ชันษา ณ สวนสาธารณะห้วยน้ำคำ
3. โครงการจัดทำสวนสาธารณะ 60 สวน 60 พรรษา เพื่อ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสครบ 60 ชันษา ณ วัดป่ากุดน้ำใส
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ