ตำแหน่งบริหาร: อาจารย์
สาขา: ภูมิสถาปัตยกรรม
สังกัด: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะ: อาจารย์ผู้สอน
E-mail: mathinee.khotdee@hotmail.com
   

Miss Mathinee Khotdee

อาจารย์เมทินี โคตรดี

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2555

      ปริญญาตรี ภูมิสถาปัตยกรรมบัณฑิตภูมิสถาปัตยกรรมศาาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2550

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2551 ครูผู้สอน พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ. 2551-2555)
2556 ผู้ช่วยสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2556 อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน)
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
ทุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
1. นำเสนอผลงานวิจัย ASEAN Conference on EnvironmentBehaviour Studies, Savoy Homann Bidakara BandungHote/ เอกสารตีพิมพ์ Procedia Social and Behavioral Sciences ชื่อเรื่อง Effects of Green Open Space on Social Health and Behaviour of Urban Residents : A Case Study of Communities in Bangkok
2. นำเสนอผลงานวิจัย CDAST (Council of Deans of Architecture School of Thailand 2012) /
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ