ตำแหน่งบริหาร: อาจารย์
สาขา: นฤมิตศิลป์
สังกัด: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะ: อาจารย์ผู้สอน
E-mail: kkk_rockers@hotmail.com
   

Mr. Pratak Coontong

อาจารย์ประทักษ์ คูณทอง

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ศป.บ.)นฤมิตศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2550

      ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอ.ม.)เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2555

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
2556 ศึกษาลวดลายหัตถกรรมเครื่องจักสานพื้นบ้านท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาลวดลายบนเครื่องเรือน : กรณีศึกษา กลุ่มหัตถกรรมเครื่องจักสานบ้านห/ ไฟล์แนบ
2555 ศึกษาและพัฒนาเครื่องเรือน จากการประยุกต์ใช้ลวดลายหัตถกรรมเครื่องจักสานพื้นบ้านท้องถิ่นอีสาน/ ไฟล์แนบ
ทุนงานวิจัย
2557 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรประเภทข้าวโพดและไม้ไผ่ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน/ : 0
ผลงานวิจัย
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
20-21-02-2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลิต/ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม
31 กรกฎาคม 2557 - 1 สิงหาคม 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผู้ประกอบการด้านการออกแบบและพ้ฒนาผลิตภัณฑ์ ตามแนวพระราชดำริ ปี 2557/ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ