KANCHAYA JANTARUNGSEE

KANCHAYA JANTARUNGSEE

อาจารย์กัญจน์ชญา จันทรังษี

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี ศป.บ.นฤมิตศิลป์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2550

      ปริญญาโท ศป.ม.นวัตกรรมการออกแบบคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2555

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
2556 ศึกษาโครงสร้างผ้าทอมือเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาลวดลายผ้าย้อมคราม : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าย้อมคราม บ้านดอนกอย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร/ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "โฮมภูมิ" ไฟล์แนบ
ทุนงานวิจัย
2556 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านของจังหวัดมหาสารคาม/ : ผู้แต่งร่วม
ผลงานวิจัย
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ