ตำแหน่งบริหาร: หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ
สาขา: สำนักงาน
สังกัด: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะ: อาจารย์ผู้สอน
E-mail:
   

Mayuree Papong

นางมยุรี ผาผง

ประวัติการศึกษา

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
1 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 สิงหาคม 2557
2557 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
ทุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ