Mr.Jaturong Prasertsang

Mr.Jaturong Prasertsang

อาจารย์จตุรงค์ ประเสริฐสังข์

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) เกียรตินิยม อันดับ 1สถาปัตยกรรมภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2555

      ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)สถาปัตยกรรมภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2557

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
ทุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
1. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนนา จ.มหาสารคาม/ ผู้ร่วมวิจัย โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
2556 ออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น คุณเชริญา จ.น่าน
2556 ออกแบบอาคารพาณิชยื 2 ชั้น 8 คูหา อ.หัวหิน
2557 ออกแบบพื้นที่รับรองลูกค้าธนาคารกรุงไทย สาขาเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
2557 ออกแบบบ้านชั้นเดียว คุณภูวนาท จ.ร้อยเอ็ด
2557 ออกแบบอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
2557 ออกแบบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
2557 ออกแบบอาคารอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านนากระตึบ จ.ร้อยเอ็ด
2557 ออกแบบอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่าม่วง จ.ร้อยเอ็ด
2557 ออกแบบร้านกาแฟ SM cafe อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
2557 ออกแบบอุโบสถดิน สิมอีสาน วัดป่าศีลาราม จ.ร้อยเอ็ด
2558 ออกแบบร้านอาหารอีสาน โครงการ The Beach จ.มหาสารคาม
2558 ออกแบบหอพัก 6 ชั้น สไตล์คอนโด จ.มหาสารคาม
2558 ออกแบบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น จ.ร้อยเอ็ด
2558 ออกแบบปรับปรุงร้านขายดนตรีพูนกวี จ.ร้อยเอ็ด
2558 ออกแบบปรับปรุงพิพิธภัณฑ์พิมาย จ.นครราชสีมา
2558 ออกแบบตกแต่งภายในสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จ.ร้อยเอ็ด
2558 ออกแบบปรับปรุงโรงอาหารกลาง ม.เก่า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2558 ออกแบบหน้าร้านผับ Boozer จ.ร้อยเอ็ด
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ
2556 ภาคีสถาปนิกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน เลขที่ ภ-สน 650