ตำแหน่งบริหาร: อาจารย์
สาขา: ภูมิสถาปัตยกรรม
สังกัด: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะ: อาจารย์ผู้สอน
E-mail: iang_zuzu@hotmail.com
   

Miss Umpa Buarapa

อาจารย์อำภา บัวระภา

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี ศป.บ.ออกแบบนิเทศศิลป์ เกียรตินิยมอันดับ 2มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546

      ปริญญาโท ภ.สถ.ม.ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2557 ผู้ช่วยสอน สาขาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2558 อาจารย์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
2555 ภูมิทัศน์พื้นถิ่น อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. / วารสารหน้าจั่ว (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในมิติสถาปัตยกรรมและภูมิทัศน์วัฒนธรรม). ฉบับที่ 27. ประจำเดือนกันยายน 2555 - สิงหาคม 2556 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน้า 127-140
2559 ภูมิทัศวัฒนธรรมของเวียดนามที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมจีนและฝรั่งเศส / วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับที่ 22 ปีที่ 18 พ.ศ.2559
2559 การออกแบบศูนย์การเรียนรู้บ้านหัวนาไทยเพื่อการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนบ้านหัวนาไทยและชุมชนใกล้เคียง/ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12 วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2559
2560 กู่บ้านหัวนาไทย ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ศูนย์รวมทางจิตใจและมรดกทางวัฒนธรรม/ วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 36 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2560
2560 ภูมิทัศน์พื้นถิ่นของชุมชนบ้านหัวนาไทย ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม / วารสารสภาพแวดล้อมสร้างสรรค์วินิจฉัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2560)
2560 การออกแบบและจัดการพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอ วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม/ การนำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2560 ณ อาการเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทุนงานวิจัย
2558 โครงการจัดการภูมิทัศน์รอบกู่บ้านหัวนาไทยเพื่อการเรียนรู้ของชุมชนบ้านหัวนาไทยและชุมชนใกล้เคียง ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม/ หัวหน้าโครงการ : 0
2558 โครงการการสร้างแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลหนองคูขาดอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม/ ผู้ร่วมวิจัย/ : 0
2558 โครงการการศึกษาภูมิทัศน์พื้นถิ่นเพื่อการออกแบบนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนบ้านหัวนาไทย ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม / หัวหน้า/ : 0
2558 โครงการอกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านหัวนาไทย ตำบลหนองคูขาด อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม / ผู้ร่วมวิจัย/ : 0
2558 โครงการศึกษาความเป็นไปได้อุทยานเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสครบ 60 ชันษา /ผู้ร่วมวิจัย/ : 0
2560 โครงการการออกแบบศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านปลาบู่ ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม /หัวหน้าโครงการ/ : 0
2560 การศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นของระบบนิเวศลุ่มแม่น้ำเลยและระบบนิเวศชุมชน อ.วังสะพุง จ.เลย /หัวหน้าโครงการ/ : 0
ผลงานวิจัย
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
2546 ตำแหน่ง Graphic Design บริษัท แอคมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ออกแบบสิ่งพิมพ์ให้กับบริษัท เช่น Brochure Catalog นามบัตร Booth
2547 ตำแหน่ Graphic Design บริษัท อิมเพาเวอร์ จำกัด ออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เช่น Annual Report, Catalog, Package, Brochure, Logo, Inkjet, Booth
2549 ตำแหน่ง Art Director ออกแบบและดูแลกระบวนการผลิต Tabloid "อภิสิทธิ์" หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ
2549 ตำแหน่ง Art Director บริษัท Health Channel จำกัด ออกแบบและจัดหน้าวารสาร Health Channel Magazine, Brochure, Inkjet, นามบัตร เป็นต้น
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ