MISS.SATTHACHART  SRISANG

MISS.SATTHACHART  SRISANG

อาจารย์ศรัทธาชาติ ศรีสังข์

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน) สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) สถาปัตยกรรมภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2558

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2559 ผู้ช่วยสอน ผู้ช่วยสอน สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยลัยมหาสารคาม
เอกสารประกอบการสอน
1104 124 สถาปัตยกรรมภายใน การเขียนทัศนียภาพภายใน2จุด ไฟล์แนบ
1104 231 สถาปัตยกรรมภายใน งานระบบประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้า ไฟล์แนบ
1104 231 สถาปัตยกรรมภายใน งานระบบประกอบอาคาร ระบบปรับอากาศ ไฟล์แนบ
1104 231 สถาปัตยกรรมภายใน สาเหตุรอยร้าว แนวทางการต่อเติม ปรับปรุงอาคาร
1104 211 สถาปัตยกรรมภายใน ID1 ห้องทำงาน ไฟล์แนบ
1104 211 สถาปัตยกรรมภายใน ID1 ห้องพระ ไฟล์แนบ
1104 231 สถาปัตยกรรมภายใน งานระบบประกอบอาคาร ระบบสุขาภิบาล ไฟล์แนบ
1104 124 สถาปัตยกรรมภายใน Presentation SKD ไฟล์แนบ
1104 123 สถาปัตยกรรมภายใน การใช้สีและการเช็คแสงเงา ไฟล์แนบ
1104 231 สถาปัตยกรรมภายใน งานระบบประกอบอาคาร ระบบอัคคีภัย ไฟล์แนบ
1104 233 สถาปัตยกรรมภายใน ระบบปรับอากาศอาคารขนาดเล็ก ไฟล์แนบ
1104 313 สถาปัตยกรรมภายใน ID4 ห้างสรรพสินค้า
บทความทางวิชาการ
ทุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการทางวิชาการ
1. โครงการจัดนิทรรศการและจัดแสดงผลงานในงานประเพณีบุญเบิกฟ้า และงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี2560
2. โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน สาขาสถาปัตยกรรมภายใน การศึกษารูปแบบศูนย์ศิลปวัฒนธรรมผู้ไท บ้านโพน จ.กาฬสินธุ์
3. โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม การออกแบบวางผังวิหารองค์พระองค์กาส วัดโพธิ์กลาง บ้านทุ่ม จ.ขอนแก่น
4. โครงการอนุรักษ์ สิมวัดโพธารมณ์ บ้านโกทา อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
2558 The Archi office 611 Rorbbeung Rd. Amphoe Muang Khon Kaen 40000 ตำแหน่ง Interior Designer
ผลงานด้านวิชาชีพ
2559 โครงการออกแบบเจดีย์กลางน้ำวัดไตรภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
2559 โครงการออกแบบอาคารศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกแบบตกแต่งลายพื้นศูนย์ประชุม เพื่อใช้ในการนำเสนอ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ