MISS SAMONWAN WORRAKARN

MISS SAMONWAN WORRAKARN

นางสาวศมลวรรณ วรกาญจน์

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาโท ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตภูมิสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2557 อาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
2557 “ต้นเล็ก...ลดคาร์บอน”/ วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ ฉบับที่ 4 ปีที่ 15 เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2557
2559 “แนวทางการเลือกๆพื้นที่จุด รองรับขยะที่มีความเหมาะสม”/ วารสารแม่โจ้ปริทัศน์ ฉบับที่ 2 ปีที่ 17 เดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2559
2559 “การออกแบบและวางผังเพื่อสร้างสรรค์งานนิทรรศการกล้วยไม้ไทย ในวัน งานเกษตรแห่งชาติ”/ การประชุมวิชาการสถาปัตยกรรมและ การออกแบบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด “สรรค์สร้างอย่างเคารพธรรมชาติ” ในวันที่ 22 กันยายน 2559 จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
1. ผู้ช่วยวิจัยใน โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสารวจออกแบบพื้นที่เพื่อ เสริมทรายชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี/
2. ผู้ช่วยวิจัยใน โครงการศึกษาเพื่อ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาพรุบางรักษ์ ตาบลบ่อผุด อาเภอเกาะสมุย จังหวัด/
3. โครงการวิจัย “เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่จัดวางจุดรองรับขยะ เปรียบเทียบ ปริมาณขยะและปัจจัยจากปูาย สื่อคว/
4. โครงการวิจัย “การเปรียบเทียบปริมาณขยะ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยเชิง นิ/
5. การศึกษาศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนบุญ เรือง อําเภอเชียงของ จังหวั/
งานบริการทางวิชาการ
1. การประชุมวิชาการระดับชาติ อกท.ครั้งที่๓๙ (องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
2551 ภูมิสถาปนิก บ.แลนด์สเคป เทคโทนิกส์ จำกัด
2555 ภูมิสถาปนิก ตำแหน่ง Mid-Level Landscape Architech บ.แลนด์สเคป เทคโทนิกส์ จำกัด
ผลงานด้านวิชาชีพ
2551 ภูมิสถาปนิก บริษัท Landscape Tectonix จำกัด
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ