Mr.songbhop mekkapan-opas

Mr.songbhop mekkapan-opas

นายทรงภพ เมฆพรรณโอภาส

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี สถ.บ.สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2557

      ปริญญาโท ภ.สถ.ม.ภูมิสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2557 ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์ (RCDC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2561 อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.2562-ปัจจุบัน)
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
2563 การออกแบบพื้นที่เกษตรเกรรมเพื่อความยั่งยืน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม/ ไฟล์แนบ
2562 การประเมินผลกระทบทางสายตาของอาคารสูงต่อภูมิทัศน์ชุมชนเมือง กรณีศึกษา : โครงการ ICONSIAM/ ไฟล์แนบ
ทุนงานวิจัย
2563 การออกแบบพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อความยั่งยืน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม/ : ผู้แต่ง
ผลงานวิจัย
1. บทบาทและแนวทางการฟื้นฟูคลองสมถวิล จังหวัดมหาสารคาม/
2. โครงการจัดทำแผนอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่เมืองเก่า เสมา อ.สูงเนิน/
3. โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด จังหวัดชัยภูมิ/
4. โครงการจัดทำแผนอนุรักษ์เขตเมืองเก่าพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์/
5. โครงการ "แผนพัฒนาเทศบาล เมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อความเป็นเมืองประจวบเหมาะ"/
6. โครงการจัดทำแผนที่ขอบเขตพื้นที่ที่จะเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพน/
7. โครงการจัดทำผังแม่บทบริเวณพื้นที่ที่จะเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลก วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นคร/
8. โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดพื้นที่สำหรับอาคารเรียนภาควิชาภาษาไทย ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอ/
9. โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดพื้นที่อาคารศูนย์ส่งเสริมสินค้า หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ กำพูชา/
10. การศึกษาความเหมาะสมในการจัดพื้นที่สำหรับอาคารภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมภ/ TICA
11. The Establishment of OVOP Regional Promoting Center/ TICA
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
2564 The Establishment of OVOP Regional Promoting Center
2563 การศึกษาความเหมาะสมในการจัดพื้นที่สำหรับอาคารภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมภูชา
2564 โครงการออกแบบและควบคุมงานการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแช่ม ณ วัดไชยธาราม(วัดฉลอง)จ.ภูเก็ต
2564 โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ