Asst.Prof. Jarunee Nimitsiriwat

Asst.Prof. Jarunee Nimitsiriwat

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณีย์  นิมิตศิริวัฒน์

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544

      ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)สถาปัตยกรรมสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง 2541

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2545 อาจารย์ สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน)
2547 ผู้อำนวยการสาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2554 รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน)
2555 ประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เอกสารประกอบการสอน
603 405 สถาปัตยกรรม การออกแบบสถาปัตยกรรม 7 ไฟล์แนบ
1101422 สถาปัตยกรรม ทฤษฎีการออกแบบ (Design Theory) ไฟล์แนบ
บทความทางวิชาการ
2553 ประสิทธิผลการดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบอ าคาร : เทศบาลเมือมหาสารคาม / นำเสนอในที่ประชุมวิชาการประจำปี 2553 สาระศาสตร์ ครั้งที่ 15 ไฟล์แนบ
2558 ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบสถาปัตยกรรม การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ กับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม/ วารสารสิ่งแวดล้อม กรกฎาคม-กันยายน 2558
2556 โครงการเผยแพร่ภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมชุมชนเมืองด้วยภาพถ่ายจากอากาศยาน เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนเมืองมหาสารคาม / งบประมาณมหาวทิยาลัยมหาสารคาม สนับสนุนโครงการ 1 หลักสูตร 1 วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2556 ไฟล์แนบ
ทุนงานวิจัย
2549 การศึกษาทัศนคติและแนวความคิดด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบทางสายตา : ชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2549 ประเภทอาจารย์และนักวิจัย : ผู้แต่ง
2551 ประสิทธิผลการดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบอาคาร : เทศบาลเมืองมหาสารคาม / ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2551 ประเภท อาจารย์ / นักวิจัย สังคมศาสตร์ : ผู้แต่ง
ผลงานวิจัย
1. การศึกษาทัศนคติและแนวความคิดด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบทางสายตา : ชุมชนบริเวณโดยรอบมหาว/ งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2549 ไฟล์แนบ
2. ประสิทธิผลการดำเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบอาคาร : เทศบาลเมืองมหาสารคาม / งบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2551 ไฟล์แนบ
งานบริการทางวิชาการ
1. โครงการเผยแพร่ภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมชุมชนเมืองด้วยภาพถ่ายจากอากาศยาน เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนเมืองมหาสารคาม/ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ไฟล์แนบ
2. โครงการสำรวจพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป เพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบสถานบริการสุขภาพ/ ไฟล์แนบ
3. โครงการศึกษาออกแบบเพื่อพัฒนานครจำปาศรี และบริเวณขุดพบสถูปพระบรมธาตุนาดูน/ ไฟล์แนบ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
2546 ออกแบบอาคาร ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลงานด้านวิชาชีพ
2546 ร่วมออกแบบอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (PCU)
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ
2554 อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น