Asscoicate.Prof. Wiroj Sheewasukthaworn.

Asscoicate.Prof. Wiroj Sheewasukthaworn.

รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ชีวาสุขถาวร

ประวัติการศึกษา

      ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ป.ว.ส.ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย 2537

      ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(สถาปัตยกรรม)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2541

      ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม)มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546

      ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2559

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
ทุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
1. หนังสือประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทย พัฒนาการ แนวความคิดและการคลี่คลายรูปแบบ/ ไฟล์แนบ
2. หนังสือวัดบรมพุทธาราม อัญมณีแห่งบ้านพลูหลวง/ ไฟล์แนบ
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ
2551 - รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายยอดเยี่ยม เรื่อง สถาปัตยกรรมกู่บ้านแดง การประชุมวิชาการ “มหาสารคามวิจัย” ครั้งที่ 4 การวิจัยเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน วันที่ 4-5 กันยายน 2551 ณ.ห้องประชุมโรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
2552 - รางวัลชมเชยภาคโปสเตอร์ การศึกษาประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตชุมชน กรณีศึกษา กู่บัวมาศ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม ประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย” ครั้งที่ 5 การวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน วันที่ 10-11 กันยายน 2552 ณ.ห้องประชุมโรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
2554 - รางวัลชมเชยภาคโปสเตอร์ กระบวนการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกู่สันตรัตน์ กับความตระหนักในการอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรม ประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย” ครั้งที่ 7 วันที่ 8-9 กันยายน 2554 ณ.ห้องประชุมโรงแรมตักสิลา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
2555 - รางวัลชมเชยการนำเสนอผลงานวิชาการ ประติมานวิทยาในศาสนสถาน ประจำอโรคยาศาล(โรงพยาบาล) ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กรณีศึกษา:กู่สันตรัตน์ จ.มหาสารคาม ประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “สภาพแวดล้อมสุขภาพ (Healthy Environment)” วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2555 ณ.โรงแรม The Emerald กรุงเทพมหานคร