ตำแหน่งบริหาร: ไม่มี
สาขา: การจัดการงานก่อสร้าง
สังกัด: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะ: อาจารย์ผู้สอน
E-mail: grit_n@hotmail.com
   

Assoc. Prof. Grit Ngowtanasuwan, Ph.D.

รศ.ดร. กฤต โง้วธนสุวรรณ

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2535

      ปริญญาโท M. Eng. Construction Engineering and Management, Asian Institute of Technology (AIT) 2544

      ปริญญาเอก Ph.D. Construction, Engineering and Infrastructure Management, Asian Institute of Technology (AIT) 2560

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2548 อาจารย์พิเศษ สาขาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (วิทยาเขตขอนแก่น) พ.ศ.2548-2551
2548 อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2548-2556
2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ หาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2556-2561
2558 อาจารย์เศษ สาขาวิศวกรรมและการจัดการงานก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2558-ปัจจุบัน
2561 รองศาสตราจารย์ สาขาการจัดการงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ หาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2561-ปัจจุบัน
เอกสารประกอบการสอน
หนังสือ ความแข็งแรงของวัสดุสำหรับสถาปนิก
หนังสือ กลศาสตร์ประยุกต์ในงานสถาปัตยกรรมภายใน
ตำรา คณิตศาสตร์สำหรับสถาปนิก
ตำรา โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
เอกสารประกอบการสอน การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
เอกสารประกอบการสอน การออกแบบโครงสร้าง คสล.
เอกสารประกอบการสอน การสำรวจในงานก่อสร้าง
เอกสารประกอบการสอน การจัดการงานก่อสร้าง
เอกสารประกอบการสอน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
เอกสารประกอบการสอน การประมาณราคางานก่อสร้าง
เอกสารประกอบการสอน ระเบียบวิธีวิจัย
เอกสารประกอบการสอน การใช้สถิติในงานวิจัย
การวิเคราะห์เชิงปริมาณในงานก่อสร้าง
บทความทางวิชาการ
2552 การประยุกต์รูปแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการจ้างเหมาก่อสร้างในโครงการหมู่บ้านจัดสรร/ ISACS 2009, The 4th Internatiional Symposium on Architecture and Culture in Suvarnabhumi ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 4.1-1 ถึง 8
2552 การพัฒนาผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบพึ่งพาตนเอง / วารสารโยธาสาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 6 พ.ย.-ธ.ค. พ.ศ. 2552 หน้า 26-35 และนำเสนองานประชุมวิชาการ ISACS 2009 The 4th International Symposium on Architecture and Culture in Suvarnabhumi, ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 5.1-1 ถึง 11
2555 An Application of Mathematical Model for Decision in Building Plan Design / AicE-Bs 2012 Cairo, Egypt. (ฐานข้อมูล Science Direct) ไฟล์แนบ
2556 Applied Simulation Model for Design of Improving Medical Record Area in Out-Patient Department (OPD) of a Governmental Hospital / AicQoL 2013 Langkawi, Malaysia. (ฐานข้อมูล Science Direct) ไฟล์แนบ
2556 การประเมินผลปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง โดยใช้วิธีวิเคราะห์การล้อมกรอบข้อมูล / การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2556) วสท. กรุงเทพฯ หน้า 33-39 ไฟล์แนบ
2556 Mathematical Model for Optimization of Construction Contracting in Housing Development Project. / AicE-Bs 2013 London, University of Westminster, London, UK. (ฐานข้อมูล Science Direct) ไฟล์แนบ
2556 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการออกแบบแปลนอาคาร กรณีศึกษา อาคารพักอาศัยรวม / การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 1 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไฟล์แนบ
2558 Applying Data Environment Analysis to Safety Performance Evaluation in Construction Projects/ วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 วสท. กรุงเทพฯ (ฐานข้อมูล TCI) ไฟล์แนบ
2558 แบบจำลองแนวความคิดคุณภาพงานบริการของผู้รับเหมาก่อสร้างต่างจังหวัด ต่อความพึงพอใจ และพฤติกรรมความตั้งใจของเจ้าของโครงการก่อสร้างในประเทศไทย / การประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ ครั้งที่ 2 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ไฟล์แนบ
2559 การสร้างแบบจำลองสมการเชิงโครงสร้างคุณภาพงานบริการของผู้รับเหมาก่อสร้างต่างจังหวัด ในโครงการก่อสร้าง/ วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 วสท. กรุงเทพฯ (ฐานข้อมูล TCI) ไฟล์แนบ
2559 การวิเคราะห์คุณภาพงานบริการของผู้รับเหมาต่างจังหวัด ในโครงการก่อสร้างพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ฐานข้อมูล TCI) ไฟล์แนบ
2559 Simulation Model for Improving a Hospital/ Asian Journal of Quality of Life, AjQoL,1(2), July/August 2016 ไฟล์แนบ
2560 A causal model of BIM adoption in the Thai architectural and engineering design industry / International High-Performance Built Environment Conference – A Sustainable Built Environment Conference 2016 Series (SBE16), iHBE 2016 Sydney, Australia (ฐานข้อมูล SCOPUS) ไฟล์แนบ
2561 Factor Analysis of BIM Adoption in the Thai Architectural and Engineering Design Industry/ Suranaree J. Sci. Technol. 24(4): pp.415-422 (ฐานข้อมูล TCI / SCOPUS)
2561 Conceptual Framework for Innovation Adoption in the Thai Architectural and Engineering Design Industry: A Case Study of Building Information Modelling/ Journal of Fundamental and Applied Sciences, 2018, 10(1S), pp. 956-968. ไฟล์แนบ
ทุนงานวิจัย
2549 โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการนำร่อง จ.นครราชสีมา/ ทุนวิจัย การเคหะแห่งชาติ (นักวิจัย): 0
2549 โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการนำร่อง จ.มหาสารคาม/ ทุนวิจัย การเคหะแห่งชาติ (นักวิจัย): 0
2549 โครงการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดทำแผนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบทชุมชนบ้านหม้อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม/ ทุนวิจัย การเคหะแห่งชาติ (นักวิจัย): 0
2553 โครงการวิจัยการจัดการองค์ความรู้การใช้วัสดุก่อสร้างพื้นถิ่น และเทคโนโลยีก่อสร้างในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ ทุนวิจัย การเคหะแห่งชาติ (นักวิจัย): 0
2556 โครงการวิจัยการประยุกต์แบบจำลองการจำลองสถานการณ์เพื่อการออกแบบปรับปรุงพื้นที่คัดกรองแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) โรงพยาบาลของรัฐ กรณีศึกษา โรงพยาบาลมหาสารคาม / ทุนวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. (หัวหน้าโครงการ): 0
2558 แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง (SEM) การออกแบบและบริหารจัดการสภาพแวดล้อมชุมชนที่อยู่อาศัยที่ส่งเสริมการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ/ ทุนวิจัย วช. (นักวิจัย): 0
2558 กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อรับนวัตกรรมที่เข้ามาสู่อุตสาหกรรมออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในประเทศไทย กรณีศึกษา เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร/ ทุนวิจัย วช. (หัวหน้าโครงการ): 0
2561 การวิเคราะห์ความขัดแย้งและข้อพิพาทในโครงการก่อสร้างโดยใช้วิธีวิทยาคิว / ทุนวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. (หัวหน้าโครงการ): 0
2562 การพัฒนากลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กรของคนงานในโครงการก่อสร้าง/ ทุนวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. (หัวหน้าโครงการ): 0
ผลงานวิจัย
1. โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการนำร่อง จังหวัดนครร/ ทุนวิจัยการเคหะแห่งชาติ (นักวิจัย)
2. โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัย โครงการนำร่อง จังหวัดมหาส/ ทุนวิจัยการเคหะแห่งชาติ (นักวิจัย)
3. โครงการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดทำแผนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบทชุมชนบ้านหม้อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม/ ทุนวิจัยการเคหะแห่งชาติ (นักวิจัย)
4. โครงการศึกษาออกแบบเพื่อพัฒนานครจำปาศรี และบริเวณขุดพบพระบรมธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม/ นักวิจัย
5. โครงการศึกษาออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่กู่สันตรัตน์ จ.มหาสารคาม/ นักวิจัย
6. แผ่นพื้นสำเร็จรูป/ งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ (หัวหน้าโครงการ)
7. โครงการวิจัยการประยุกต์รูปแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการจ้างเหมาก่อสร้างในโครงการหมุู่บ้านจัดสรร/ หัวหน้าโครงการ
8. โครงการวิจัยการจัดการองค์ความรู้การใช้วัสดุก่อสร้างพื้นถิ่น และเทคโนโลยีก่อสร้างในพื้นที่ภาคตะวันออก/ ทุนวิจัยการเคหะแห่งชาติ (นักวิจัย)
9. โครงการวิจัยการประยุกต์แบบจำลองการจำลองสถานการณ์เพื่อการออกแบบปรับปรุงพื้นที่คัดกรองแผนกผู้ป่วยนอก / ทุนวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มมส. (หัวหน้าโครงการ)
10. แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง (SEM) การออกแบบและบริหารจัดการสภาพแวดล้อมชุมชนที่อยู่อาศัยที่ส่งเสริมการด/ ทุนวิจัย วช. (นักวิจัย)
11. กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อรับนวัตกรรมที่เข้ามาสู่อุตสาหกรรมออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ในประเทศไทย / ทุนวิจัย วช. (หัวหน้าโครงการ) ไฟล์แนบ
12. การสร้างแบบจำลองสมการเชิงโครงสร้างคุณภาพงานบริการของผู้รับเหมาก่อสร้างต่างจังหวัดต่อความพึงพอใจและพฤ/ หัวหน้าโครงการ ไฟล์แนบ
งานบริการทางวิชาการ
1. วิศวกรโยธา-โครงสร้าง ให้คำปรึกษางานก่อสร้าง วางแผนโครงการ ออกแบบโครงสร้างอาคารของหน่วยงานราชการ/อาคารทางพุทธศาสนา/อาคารอื่นๆ
2. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer Reviewer) วรสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา (วสท.)
3. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer Reviewer) วรสารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว.
4. Peer Reviewer of the International Covention on Civil Engineering (ICCE2017)
5. Peer Reviewer of the Journal of Building Engineering (Elsevier)
6. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer Reviewer) งานประชุมวิชาการโฮมภูมิ ครั้งที่ 1 และ 2 และ 3 (กลุ่มคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
7. กรรมการโครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) วช.
8. อนุกรรมการมาตรฐานแผนฉุกเฉินสำหรับสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี (วสท.)
9. ผู้ทรงคุณวุฒิ (ภายนอก) วิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
10. Peer Reviewer of Engineering Journal (CU)
11. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (Peer Reviewer) วรสารวิศวกรรมสารธรรมศาสตร์ (มธ.)
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
2536 วิศวกรโยธา บริษัท คริสเตียนิแอนด์นิลเส้น จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2536-2540
2541 วิศวกรโครงสร้าง VSL (Thailand) Co., Ltd.
2544 วิศวกรอาวุโส กิจการร่วมค้า JV-TWCK Themes Water Int. Ltd. และ ช. การช่าง จำกัด (มหาชน)
2545 วิศกรวางแผนงาน Motorola (Thailand) Co., Ltd.
2548 ที่ปรึกษา หจก. ชาญกิจวิศวกรรม พ.ศ. 2548-2551
2549 ที่ปรึกษา บริษัท ฟิวเจอร์ เอนจิเนียริ่ง คอนเซ้าแตนท์ จำกัด พ.ศ. 2549-2551
2551 ที่ปรึกษา บริษัทไทยพิพัฒน์วิศวการ จำกัด พ.ศ. 2551-2552
2550 ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอบโซลูทอินสเปกเตอร์ จำกัด พ.ศ. 2550-2551
2552 ที่ปรึกษา บริษัท เอส-คอน มิตรภาพ จำกัด พ.ศ.2552-ปัจจุบัน
ผลงานด้านวิชาชีพ
2550 วิศวกรโครงสร้าง ศาลหลักเมืองขอนแก่น
2554 วิศวกรโครงสร้าง อาคารอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
2555 วิศวกรโครงสร้าง อาคารพิพิธภัณฑ์ พระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
2535 ปัจจุบัน: วิศวกรโครงสร้าง อาคารพาณิชย์ สำนักงาน บ้านเดี่ยว โรงงาน โกดัง อพาร์ทเม้นต์ โรงแรม และ โครงสร้าง อื่น ๆ
การฝึกอบรม/สัมมนา
ผ่านการอบรมเป็นวิทยากร วช. (แม่ไก่)/
ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย วช. (Research Manager: RM)/
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ
0 ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญ (ส.ย.)
0 ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับภาคี (ภ.ส.)
0 ใบอนุญาตผู้ตรวจสอบอาคาร (บุคคล)
0 อนุสิทธิบัตร 1 ผลงาน (เลขที่อนุสิทธิบัตร 6901)
0 ความสนใจ/ความเชี่ยวชาญเฉพาะ การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง / การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ / ขั้นตอนการก่อสร้าง / การออกแบบโครงสร้างโดยใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูป / การตรวจสอบและซ่อมอาคาร / การวิจัยเชิงปริมาณ / การใช้สถิติขั้นสูงในงานวิจัย
0 1.สมาชิกสามัญตลอดชีพ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(วสท.) 2.สมาชิกสามัญ สภาวิศวกร 3.สมาชิกสามัญ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย 4.สมาชิกตลอดชีพสมาคมศิษย์เก่า AIT. 5.สมาชิกสามัญตลอดชีพ สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร 6.สมาชิกสามัญ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย