Asst.Prof.Sakolchai Boonpunja

Asst.Prof.Sakolchai Boonpunja

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกลชัย  บุญปัญจา

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)สถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2547

      ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)สถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร 2549

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2549 อาจารย์ สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
0 พัฒนาการเรือนพื้นบ้านชมุชนผู้ไท กรณีศึกษา บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร/
0 การเสนอแนวทางการออกแบบเรือนพื้นถิ่นผู้ไทประยุกต์ กรณีศึกษา บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร/
0 องค์ความรู้และภูมิปัญญาวัสดุก่อสร้างพื้นถิ่น "ฝาต้นอ้อ" การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน/
0 การศึกษาและสำรวจสถาปัตยกรรมสิมอีสานกับความสัมพันธ์ด้านบริบทและวิถีชีวิตชุมชนจังหวัดมหาสารคาม/
ทุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
1. กระบวนการสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนเพื่อการจัดพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดพุทธมงคล อ.กันทรวิชัย จ.ม/ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระยะเวลา 1 มีนาคม 2550 - 31 พฤษภาคม 2551
2. โครงการแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาตึกดิน ถนนนครสวรรค์ จ.มหาสารคาม/
3. โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูที่อยู่อาศัยส่งเสริมเอกลักษณ์เมืองสกลนคร/
4. รูปแบบการพัฒนาชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาตำบลท่าขอนยาง จ.มหาสารคาม/
5. พัฒนาการเรือนพื้นบ้านชุมชนผู้ไท กรณีศึกษา บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร/
6. โครงการวิจัยการจัดการองค์ความรู้การใช้วัสดุก่อสร้างพื้นถิ่น และเทคโนโลยีก่อสร้างในพื้นที่ภาคตะวันออก/
7. โครงการสำรวจพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปเพื่อจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบสถ/
8. โครงการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นอีสานประเภทสิม กรณีศึกษาวัดโพธิ์ศรี บ้างเชียงเหียน ต/
9. การเสนอแนวทางการออกแบบเรือนพื้นถิ่นผู้ไทประยุกต์ กรณีศึกษา บ้านโนนยาง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวั/
10. โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์/
11. การศึกษาและสำรวจสถาปัตยกรรมสิมอีสานกับความสัมพันธ์ด้านบริบทและวิถีชีวิตชุมชนจังหวัดมหาสารคาม/
งานบริการทางวิชาการ
1. โครงการพัฒนาการและเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ชุมชนริมแม่น้ำชี ชุมชนท่าขอนยาง
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ
2559 อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2559