Miss Suphathida Sawangchaeng

Miss Suphathida Sawangchaeng

อาจารย์ศุภธิดา สว่างแจ้ง

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี คอ.บ.สถาปัตยกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 1)สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2546

      ปริญญาโท การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต (ผ.ม.)การวางผังชุมชนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2551 อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
2558 แนวทางส่งเสริมการใช้จักรยานไปโรงเรียน / วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 11
2558 มาตรการแบบอ่อนเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย/ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 11 (เมธี พิริยการนนท์, พลเดช เชาวรัตน์, ศุภธิดา สว่างแจ้ง, และวรวรรณ เนตรพร)
2558 การศึกษากระบวนการตัดสินใจของนักเรียนในการเลือกขี่จักรยานไปโรงเรียน / วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 11 (พลเดช เชาวรัตน์, ศุภธิดา สว่างแจ้ง, เมธี พิริยการนนท์ และ วรวรรณ เนตรพระ)
2557 การศึกษาทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้จักรยานของนักเรียนในเมืองมหาสารคาม/ Bike and Walk Forum 2nd (ศุภธิดา สว่างแจ้ง และ พลเดช เชาวรัตน์)
2559 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขี่จักรยาน ไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย/ วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง ปีที่ : 13 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 68-84 ปีพ.ศ. : 2559 (พลเดช เชาวรัตน์, ศุภธิดา สว่างแจ้ง, เมธี พิริยการนนท์)
2560 การนำแนวคิดการคิดอย่างนักออกแบบไปใช้ในการพัฒนาเมืองในประเทศไทย/ ชื่อวารสาร : สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย ปีที่ : 16 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 119-132 ปีพ.ศ. : 2560 (พลเดช เชาวรัตน์ , เมธี พิริยการนนท์, ศุภธิดา สว่างแจ้ง)
2560 การสร้างชุมชนเดินและจักรยานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและวิธีคิดอย่างนักออกแบบ/ วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ปีที่ : 24 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 69-80 ปีพ.ศ. : 2560 (เมธี พิริยการนนท์, พลเดช เชาวรัตน์, ศุภธิดา สว่างแจ้ง,)
ทุนงานวิจัย
2558 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขี่จักรยานไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย / ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมษายน 2558: 0
2557 มาตรการแบบอ่อนเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานสำหรับนักเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ได้รับทุนวิจัยจาก 1) Mitsui Sumitomo Welfare Foundation (MSIWF) 2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 3) โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย : 0
2554 โครงการศึกษาจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรและอาคารบริการ (มหาวิทยาลัยสีเขียว) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะเวลา กรกฎาคม 2554 - ธันวาคม 2555: 0
2554 การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการสัญจรทางจักรยานในเมือง กรณีศึกษา เมืองมหาสารคาม / ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระยะเวลา สิงหาคม 2554 - กรกฎาคม 2555: 0
2554 การวิจัยการศึกษาทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้จักรยานของนักเรียน ในเมืองมหาสารคาม/ ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระยะเวลา สิงหาคม 2554 - กรกฎาคม 2555: 0
2559 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขี่จักรยานไปโรงเรียน มุ่งเป้าหมายที่ระดับชุมชนและครอบครัว/ ทุนจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ปี2559: 0
ผลงานวิจัย
1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขี่จักรยานไปโรงเรียนอย่างปลอดภัย/ ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม งระยะเวลา เมษายน 2558
2. มาตรการแบบอ่อนเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานสำหรับนักเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ ได้รับทุนวิจัยจาก 1) Mitsui Sumitomo Welfare Foundation (MSIWF) 2) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 3) โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย
3. โครงการศึกษาจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรและอาคารบริการ (มหาวิทยาลัยสีเขียว) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ ได้รับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระยะเวลา กรกฎาคม 2554 - ธันวาคม 2555
4. การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการสัญจรทางจักรยานในเมือง กรณีศึกษา เมืองมหาสารคาม/ ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระยะเวลา สิงหาคม 2554 - กรกฎาคม 2555
5. การวิจัยการศึกษาทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้จักรยานของนักเรียน ในเมืองมหาสารคาม/ ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระยะเวลา สิงหาคม 2554 - กรกฎาคม 2555
6. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการขี่จักรยานไปโรงเรียน มุ่งเป้าหมายที่ระดับชุมชนและ/ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งานบริการทางวิชาการ
1. โครงการออกแบบโครงข่ายเส้นทางจักรยาน เมืองศรีสะเกษ
2. โครงการออกแบบสภาพแวดล้อมของชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา การออกแบบองค์ประกอบของตลาดนัดวัดชัยจุมพลและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ชุมชนบ้านขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
3. โครงการจัดทำแนวทางส่งเสริมการใช้จักรยานเมืองมหาสารคาม
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
2550 นักผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
2549 ผู้ปฏิบัติงานวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2548 ผู้ช่วยวิจัย โครการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม (TCEP) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2547 ผู้ช่วยวิจัย โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสำนักท้องถิ่นและสร้างสรรค์แผนที่ชีวิตทางวัฒนธรรมฯ
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ