Asst.Prof.Borirak Intarakulchai

Asst.Prof.Borirak Intarakulchai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บริรักษ์  อินทรกุลไชย

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)สถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549

      ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)สถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2553 อาจารย์ สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยลัยมหาสารคาม
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
2557 บทความวิจัย โครงการการศึกษาและสำรวจสถาปัตยกรรมสิมอีสานกับความสัมพันธ์ด้านบริบทและวิถีชีวิตชุมชน จังหวัดมหาสารคาม/ เมธี พิริยการนนท์, สกลชัย บุญปัญจา และบริรักษ์ อินทรกุลไชย. ในการประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 10" (ม.ป.ท.)
2556 บทความวิจัย การปรับปรุงคุณภาพแสงธรรมชาติของห้องปฏิบัติการสถาปัตยกรรมในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/ บริรักษ์ อินทรกุลไชย. วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง 10 2 (2556) : 45-64
ทุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
1. การศึกษาและสำรวจสถาปัตยกรรมสิมอีสานกับความสัมพันธ์ด้านบริบทและวิถีชุมชนจังหวัดมหาสารคาม/ เมธี พิริยการนนท์, สกลชัย บุญปัญจา และบริรักษ์ อินทรกุลไชย. งานวิจัยโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม และ/หรือโครงการการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ประสิทธิผลของการบูรณาการแสงธรรมชาติร่วมกับแสงประดิษฐ์ในห้องเรียนภาคปฏิบัติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเ/ บริรักษ์ อินทรกุลไชย. งานวิจัยสาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. การปรับปรุงห้องเรียนภาคปฏิบัติของอาคารเรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหา/ บริรักษ์ อินทรกุลไชย. งานวิจัยสาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. การประเมินการปรับปรุงระบบเปลือกอาคารและการใช้แสงธรรมชาติของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป/ บริรักษ์ อินทรกุลไชย, วรวรรณ เนตรพระ และนิลปัทม์ ศรีโสภาพ. งานวิจัยสาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ต.วังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม/ รัชนูพรรณ คำสิงห์ศรี, บริรักษ์ อินทรกุลไชย และนิลปัทม์ ศรีโสภาพ. งานวิจัยโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
2549 ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย/ผู้ช่วยสถาปนิก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2549-2550)
2551 ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2551-2552)
2553 ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ
2554 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานคลับบ้านนา สปาชุมชน ภายใต้โครงการกล้าใหม่สร้างสรรค์ชุมชนครั้งที่ 6 ของธนาคารไทยพาณิชย์
2554 หัวหน้าโครงการจัดแสดงนิทรรศการในงาน To be number one ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเสริมไทยและจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ. 2554-2555)
2554 หัวหน้าโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจัดแสดงนิทรรศการสถาบันการศึกษาในงานสถาปนิก (พ.ศ. 2554-2557)
2555 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานรากแก้วอาสา พัฒนาบ้านเฮาภายใต้โครงการ SIFE 2012 ร่วมกับคณะเทคโนโลยี และคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2555 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการนวัตกรรมบ้าน Solar Cell ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2556 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานบ้านเติมรัก(ษ์) ภายใต้โครงการกล้าใหม่สร้างสรรค์ชุมชน ครั้งที่ 8 ของธนาคารไทยพาณิชย์