Asst.Prof.Rutchanoophan Kumsingsree

Asst.Prof.Rutchanoophan Kumsingsree

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนูพรรณ  คำสิงห์ศรี

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)สถาปัตยกรรม เกียรตินิยมอันดับ 2มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2549

      ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2553

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2554 อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เอกสารประกอบการสอน
1101331 สาขาสถาปัตยกรรม วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 3
บทความทางวิชาการ
2558 ที่ว่างและโครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา การปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาวัสดุและวิธีการก่อสร้าง 3 / วารสารวิชาการ โฮมภูมิ
2556 การศึกษาแรงและความสัมพันธ์ต่อลักษณะทางกายภาพของอาคาร โครงสร้างแบบแผ่นพับ/ วารสารวิชาการ สาถ-ร-คาม ปีที่3 ก.ค.-ธ.ค.2556 ถวัลย์ นิยมพานิชพัฒนา+รัชนูพรรณ คำสิงห์ศรี
2560 ข้อต่อและวัสดุที่ใช้ประกอบศาลาไม้ไผ่กรณีศึกษา ร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ จ.มหาสารคาม / การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่4 BTAC 2017 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2560 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบศาลา พันธ์ุไผ่ และวัสดุประกอบ ในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม/ วารสารสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (BEI) ปีที่17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2562 การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาศาลาไผ่ขนาดเล็ก Design Thinking for Small Bamboo hut Development/ วารสาร JADC คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562
ทุนงานวิจัย
0 / : 0
2556 ที่ว่างและโครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา การปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวัสดุและวิธีการก่อสร้าง 3/ ทุนวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556: 0
2559 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบศาลา พันธ์ุไผ่ และวัสดุประกอบ ในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม/ ทุนวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559: 0
ผลงานวิจัย
1. กระบวนการออกแบบและก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ โดยการใช้เราเตอร์และข้อต่อแบบสอดประกอบ/ ทุนวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ปี 2561
2. ที่ว่างและโครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา การปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวัสดุและวิธีการก่อสร้าง / ทุนวิจัยคุณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ปี 2556
3. ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบศาลา พันธ์ุไผ่ และวัสดุประกอบ ในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสาร/ ทุนวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ปี 2559
งานบริการทางวิชาการ
1. ออกแบบพระอุโบสถ วัดพระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม/ วัดพระธาตุนาดูน ไฟล์แนบ
2. โครงการศูนย์ส่งเสริมศักยภาพและสวัสดิการผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
3. แผนที่วัฒนธรรมเพื่อการประกอบอาชีพภายในบ้านดอนหน่อง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
4. ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและภูมิปัญญาบ้านดอนหน่อง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
5. การออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อส่งเสริมศักยภาพภายในชุมชนบ้านดอนหน่อง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
6. โครงการออกแบบและวางผังพระธาตุกู่ประชาสามัคคี ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
7. ตลาดวัฒนธรรม ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
8. Home stay โฮมสเตย์ต้นแบบบ้านหนองโนใต้
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
2549 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ2)
2550 สอบใบประกอบวิชาชีพ จดทะเบียนวิชาชีพสถาปัตยกรรมภาคีสถาปนิก เลขที่ ภ-สถ.12218 2550-2554 ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี 9 เดือน ในด้านออกแบบสถาปัตยกรรมของงานอาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัย อาคารสาธารณะ อาคารโรงงาน และงานด้านอนุรักษ์พลังงาน บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ตำแหน่ง สถาปนิก
2555 เข้าสู่การทำงานสายวิชาการ 28 กันยายน 2554 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2557 ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบ หจก.เปาวิศวกรรมโยธา จ.อุดรธานี
ผลงานด้านวิชาชีพ
0 In charge of many projects ; for example,resort & hotel, hospital, community mall, shopping mall, temple ,religious building, office building ,school ,university, factory ,as well as accommodation.
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ
2556 รางวัลชมเชย สาขาการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน โครงการบริการวิชาการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน