ตำแหน่งบริหาร: 0
สาขา: สถาปัตยกรรม
สังกัด: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะ: อาจารย์ผู้สอน
E-mail: rut-noo@hotmail.com
   

Miss Rutchanoophan Kumsingsree

ผศ.รัชนูพรรณ  คำสิงห์ศรี

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)สถาปัตยกรรม เกียรตินิยมอันดับ 2มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2549

      ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถ.ม.)เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2553

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2554 อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เอกสารประกอบการสอน
1101331 สาขาสถาปัตยกรรม วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 3
บทความทางวิชาการ
2558 ที่ว่างและโครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา การปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชาวัสดุและวิธีการก่อสร้าง 3 / วารสารวิชาการ โฮมภูมิ
2556 การศึกษาแรงและความสัมพันธ์ต่อลักษณะทางกายภาพของอาคาร โครงสร้างแบบแผ่นพับ/ วารสารวิชาการ สาถ-ร-คาม ปีที่3 ก.ค.-ธ.ค.2556 ถวัลย์ นิยมพานิชพัฒนา+รัชนูพรรณ คำสิงห์ศรี
2560 ข้อต่อและวัสดุที่ใช้ประกอบศาลาไม้ไผ่กรณีศึกษา ร้านเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ จ.มหาสารคาม / การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอาคารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่4 BTAC 2017 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2560 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบศาลา พันธ์ุไผ่ และวัสดุประกอบ ในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม/ วารสารสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย (BEI) ปีที่17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทุนงานวิจัย
0 / : 0
2556 ที่ว่างและโครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา การปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวัสดุและวิธีการก่อสร้าง 3/ ทุนวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556: 0
2559 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบศาลา พันธ์ุไผ่ และวัสดุประกอบ ในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม/ ทุนวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559: 0
ผลงานวิจัย
1. กระบวนการออกแบบและก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ โดยการใช้เราเตอร์และข้อต่อแบบสอดประกอบ/ ทุนวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ปี 2561
2. ที่ว่างและโครงสร้างในงานสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา การปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวัสดุและวิธีการก่อสร้าง / ทุนวิจัยคุณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ปี 2556
3. ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบศาลา พันธ์ุไผ่ และวัสดุประกอบ ในการก่อสร้างศาลาไม้ไผ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสาร/ ทุนวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ปี 2559
งานบริการทางวิชาการ
1. ออกแบบพระอุโบสถ วัดพระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม/ วัดพระธาตุนาดูน ไฟล์แนบ
2. โครงการศูนย์ส่งเสริมศักยภาพและสวัสดิการผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
3. แผนที่วัฒนธรรมเพื่อการประกอบอาชีพภายในบ้านดอนหน่อง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
4. ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและภูมิปัญญาบ้านดอนหน่อง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
5. การออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อส่งเสริมศักยภาพภายในชุมชนบ้านดอนหน่อง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
6. โครงการออกแบบและวางผังพระธาตุกู่ประชาสามัคคี ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
7. ตลาดวัฒนธรรม ต.พระธาตุ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
8. Home stay โฮมสเตย์ต้นแบบบ้านหนองโนใต้
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
2549 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ2)
2550 สอบใบประกอบวิชาชีพ จดทะเบียนวิชาชีพสถาปัตยกรรมภาคีสถาปนิก เลขที่ ภ-สถ.12218 2550-2554 ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี 9 เดือน ในด้านออกแบบสถาปัตยกรรมของงานอาคารสำนักงาน อาคารพักอาศัย อาคารสาธารณะ อาคารโรงงาน และงานด้านอนุรักษ์พลังงาน บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ตำแหน่ง สถาปนิก
2555 เข้าสู่การทำงานสายวิชาการ 28 กันยายน 2554 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2557 ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบ หจก.เปาวิศวกรรมโยธา จ.อุดรธานี
ผลงานด้านวิชาชีพ
2550 สถาปนิกหลัก : ออกแบบอาคารพักอาศัย 5 ชั้น เป็นอาคาร ค.ส.ล. สูง 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2,978 ตร.ม. บนเนื้อที่ 300 ตร.ว. ของบริษัทภูเพ็ญ พร๊อพเปอร์ตี้ จำกัด ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มูลค่าก่อสร้าง 37 ล้านบาท
2551 สถาปนิกหลักออกแบบ : โครงการบ้านไม้ไฮเทค เป็นบ้านไม้สำเร็จรูปจากไม้ยางพารา ของบริษัท เวิร์ลรับเบอร์วูด ซิสเต็ม จำกัด มูลค่าก่อสร้าง 1 ชั้น 22,000 บาท / ตร.ม. , 2 ชั้น มูลค่าก่อสร้าง 20,000 บาท / ตร.ม. ระยะเวลาออกแบบ มกราคม – เมษายน 2551 โดยการออกแบบดังนี้ - แบบ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช้ส
2551 สถาปนิกหลักออกแบบ : โครงการบ้านไม้ไฮเทค เป็นบ้านไม้สำเร็จรูปจากไม้ยางพารา ของบริษัท เวิร์ลรับเบอร์วูด ซิสเต็ม จำกัด มูลค่าก่อสร้าง 1 ชั้น 22,000 บาท / ตร.ม. , 2 ชั้น มูลค่าก่อสร้าง 20,000 บาท / ตร.ม. ระยะเวลาออกแบบ มกราคม – เมษายน 2551 โดยการออกแบบดังนี้ - แบบ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พื้นที่ใช
2551 สถาปนิกหลักออกแบบ : โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารโรงงานซักรีด (TCC Laundry Samui) พื้นที่ใช้สอย 700 ตร.ม. อาคารโรงอาหาร พื้นที่ 100 ตร.ม. ออกแบบภูมิทัศน์รอบอาคาร 300 ตร.ม. ของบริษัท ไอ ลอนดรี้ เซอร์วิส จำกัด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มูลค่าก่อสร้าง 15 ล้านบาท
2551 สถาปนิกร่วมออกแบบ : โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารโรงงานซักรีด (TCC Laundry Bangkok) พื้นที่ใช้สอย 1,500 ตร.ม. ออกแบบภูมิทัศน์รอบอาคาร 500 ตร.ม. ของบริษัท ไอ ลอนดรี้ เซอร์วิส จำกัด เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มูลค่าก่อสร้าง 12 ล้านบาท
2552 สถาปนิกร่วมออกแบบ : สำรวจ ออกแบบผังแม่บท (Master Plan) โครงการวิทยาการสุขภาพ และออกแบบอาคารศูนย์วิจัยวิทยาการสุขภาพ เป็นอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น พื้นที่รวมประมาณ 9,000 ตร.ม. ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช มูลค่าก่อสร้าง 225 ล้านบาท
2552 สถาปนิกร่วมออกแบบ : โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ออกแบบรายละเอียด (Detail Design) อาคารระบบสนับสนุนส่วนกลางไฟฟ้า, น้ำ, สุขาภิบาล, ซ่อมบำรุงและอื่นๆ เป็นอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,770 ตร.ม. ขององค์การเภสัชกรรม (อ.แก่งคอย จ.สระบุรี) มูลค่าก่อสร้าง 98 ล้านบาท
2553 สถาปนิกร่วมออกแบบ : งานออกแบบรีสอร์ทหาดในยาง จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย ร้านค้า,สโมสรและสปา,สระว่ายน้ำ,ภัตตาคาร,ห้องครัว,บ้านพักลูกค้า,บ้านพักพนักงาน,งานระบบสาธารณูปโภค พื้นที่โครงการ 24 ไร่, มูลค่าก่อสร้าง 128 ล้านบาท.
2553 สถาปนิกร่วมออกแบบ : งานออกแบบโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ที่ตั้งโครงการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย, พ.ศ.2553 โดยมีลักษณะดังนี้ • อาคารเรียน คสล. สูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 5,402 ตร.ม. มูลค่าก่อสร้าง 60 ล้านบาท • อาคารหอฉัน คสล. สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,698 ตร.ม. มูลค่าก่อสร้าง 15
2554 สถาปนิกหลักออกแบบ : โครงการสถานีไฟฟ้า นวนคร จ.อยุธยา ขนาดพื้นที่ 1700 ตารางเมตร มูลค่าก่อสร้าง 30 ล้านบาท
2555 สถานิกออกแบบ บ้านพักอาศัย คสล.2ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย 350 ตรม. จ.อุดรธานี มูลค่าก่อสร้าง 4.5 ล้านบาท
2556 สถาปนิกออกแบบ บ้านพักอาศัย คสล.2ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย 300 ตารางเมตร มูลค่าก่อสร้าง 4 ล้านบาท
2557 สถาปนิกออกแบบโครงการ ทาวเฮ้าส์ขนาดเล็กสำหรับผู้มีรายได้น้อย จำนวน 8 ยูนิต ณ เทศบาลตำบลหนองสำโรง อ.เมือง จ.อุดรธานี มูลค่าการก่อสร้าง 5.5 ล้านบาท
2557 สถาปนิกอออกแบบ บ้านพักอาศัย คสล.1ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย 200 ตารางเมตร มูลค่าการก่อสร้าง 2.5 ล้านบาท อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
2557 สถาปนิกออกแบบ บ้านพักอาศัย คสล.2ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอย 200 ตารางเมตร มูลค่าการก่อสร้าง 2 ล้านบาท สปป.ลาว
2558 สถาปนิก ออกแบบตกแต่งภายใน บ้านพักอาศัย ขนาดพื้นที่ใช้สอย 450 ตรม. มูลค่าการตกแต่ง 2 ล้านบาท ต.ขามเขียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
2558 สถาปนิกออกแบบห้องน้ำสาธารณะต้นแบบ มูลค่าก่อสร้าง 3 แสนบาท รพ.สต.หนองหว้า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี (รับรางวัลส้วมต้นแบบดีเด่น ระดับเขตสุขภาพที่8)
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ
2556 รางวัลชมเชย สาขาการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน โครงการบริการวิชาการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน