DR.Nillapat Srisoparb

DR.Nillapat Srisoparb

อาจารย์ ดร.นิลปัทม์  ศรีโสภาพ

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี สถ.บสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551

      ปริญญาโท สถ.มสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร 2554

      ปริญญาเอก Doctor of Engineering Architecture and Building EngineeringTokyo Institute of Technology 2019

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2555 พนักงานวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
1101422 สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมยุคสมัยใหม่ ไฟล์แนบ
1101422 สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมยุคsหลังสมัยใหม่ Post Modern ไฟล์แนบ
1101422 สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมร่วมสมัย Contemporary Architecture ไฟล์แนบ
1111341 สถาปัตยกรรม การควบคุมความร้อน และการเลือกใช้วัสดุพื้นเมืองในอา ไฟล์แนบ
1111341 สถาปัตยกรรม หลักการประยุกต์ใช้ และการออกแบบอาคารในภูมิอากาศแบบ ไฟล์แนบ
1101511 สถาปัตยกรรม Conceptual Design
บทความทางวิชาการ
2562 Functional Arrangement for Heat Avoidance Technique in Contemporary Thai House/ Srisoparb, N. and Murata, R.: Functional Arrangement for Heat Avoidance Technique in Contemporary Thai House, Journal of Architecture and Planning (Transactions of AIJ), Vol.84, No.761, pp.1539-1548, 2019.7
ทุนงานวิจัย
2556 การศึกษาประสิทธิภาพของการถ่ายเทความร้อนและการวางแนวอาคาร กรณีศึกษา อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร / ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเมื่อมีการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อัตราการใช้พลังงานก็มีปริมาณสูงขึ้นเช่นกัน ทางรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงมีการกำหนดนโยบายด้านพลังงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ: ผู้แต่ง
ผลงานวิจัย
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
18-04-2562 01_สงกรานต์คณะ ประจำปี 2562/ ริมสระน้ำ ห้อง AR 116
25-04-2562 02_โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์กับสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์จากต่างประเทศ ครั้งที่ 2 (In-Bound) / ริมสระน้ำ ห้อง AR 116
29-04-2562 03_อบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร/ ริมสระน้ำ ห้อง AR 116
24-05-2562 08_เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการให้คำปรึกษาขั้นต้นสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามรุ่นที่ 2/ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
05-06-2562 09_โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินประกันคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561/ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
12-06-2562 10_เข้าร่วมพิธี MOU ระหว่างคณะสถาปัตย์ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ Thai Obayashi / คณะวิศวกรรมศาสตร์
20-06-2562 11_โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ / เขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ต จ.นครราชสีมา
13-06-2562 12_เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ "โฮมภูมิ" ครั้งที่ 4 "ภูมิปัญญาเพื่อการออกแบบอัจฉริยะ" (Wisdom for Smart Design)/ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
24-07-2562 13_เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ Internationalization at Home Capacity Building Webinars จัดโดยกลุ่มงานกิจการต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ/ สำนักคอมพิวเตอร์
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ