ตำแหน่งบริหาร: อาจารย์
สาขา: สถาปัตยกรรม
สังกัด: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานะ: ลาศึกษาต่อ
E-mail: nillapat.s@gmail.com
   

Miss Nillapat Srisoparb

อาจารย์นิลปัทม์ ศรีโสภาพ

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี สถ.บสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551

      ปริญญาโท สถ.มสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยศิลปากร 2554

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2555 พนักงานวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
1101422 สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมยุคสมัยใหม่ ไฟล์แนบ
1101422 สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมยุคsหลังสมัยใหม่ Post Modern ไฟล์แนบ
1101422 สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมร่วมสมัย Contemporary Architecture ไฟล์แนบ
1111341 สถาปัตยกรรม การควบคุมความร้อน และการเลือกใช้วัสดุพื้นเมืองในอา ไฟล์แนบ
1111341 สถาปัตยกรรม หลักการประยุกต์ใช้ และการออกแบบอาคารในภูมิอากาศแบบ ไฟล์แนบ
บทความทางวิชาการ
ทุนงานวิจัย
2556 การศึกษาประสิทธิภาพของการถ่ายเทความร้อนและการวางแนวอาคาร กรณีศึกษา อาคารชุดพักอาศัยบุคลากร / ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งเมื่อมีการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อัตราการใช้พลังงานก็มีปริมาณสูงขึ้นเช่นกัน ทางรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงมีการกำหนดนโยบายด้านพลังงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ: ผู้แต่ง
ผลงานวิจัย
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ