Miss.Jenjira Namuangruk

Miss.Jenjira Namuangruk

อาจารย์เจนจิรา นาเมืองรักษ์

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต(สถ.ม)เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554

      ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต(สถ.บ)(เกียรตินิยมอันดับ2)สถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2551

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2556 อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
2557 ความคาดหวังของผู้ประกอบการก่อสร้างที่มีต่อหลักสูตรการจัดการงานก่อสร้างในประเทศไทย (Construction entrepreneurs Expectations regarding to the Constructi/
ทุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
1. การศึกษาความต้องการและความคาดหวังบัณฑิตหลักสูตรการจัดการงานก่อสร้างต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างไทย (A Study/
2. การออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง (Public space) เพื่อส่งเสริมศักยภาพภายในชุมชนบ้านดอนหน่อง อำเภอกันทรวิชัย จ/
3. โครงการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาเมือง และที่อยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายตามแนวการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจรองรั/
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
2551 บริษัทสถาปนิกหนึ่งร้อยสิบ
2553 ศูนย์เชียวชาญทางเทคโนโลยีอาคาร และสิ่งแวดล้อม
2552 ตำแหน่ง สถาปนิกที่ปรึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดินสอแสงก่อสร้าง
2552 ตำแหน่ง สถาปนิกที่ปรึกษา บริษัท นิวแพลน สตีล ดีเทลลิ่ง จำกัด
2554 ตำแหน่ง สถาปนิกที่ปรึกษา บริษัท ร้อยเอ็ดคอนแทรคต์ จำกัด
ผลงานด้านวิชาชีพ
2553 ออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารห้องสมุดสารานุกรมไทย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
2555 โครงการสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด
2555 อาคารเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
2556 อาคารโชว์รูมรถยนต์นิสสัน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
2556 อาคารพักอาศัยรวมคุณชวนพิศ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
2556 อาคารฝึกงานวิทยาลัยเทคโนโลยี อินเตอร์เอเชีย ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
2556 อาคารเรียนวิทยาลัยอาชีวะ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
2557 อาคารเรียนวิทยาลัยอาชีวะ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
2557 คลังสินค้าและโรงอบ (ข้าว) อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
2557 อาคารพานิชย์ คลส. สูง 4 ชั้น ของคุณเอกนริน ชัยคณารักษ์กูล อ.เมือง จ.มหาสารคาม
2557 อาคารบ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น ของคุณปราณี เบญจรูญ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
2557 อาคารบ้านพักอาศัย สูง 2 ชั้น ของคุณณิชกุล บุณยะเสนา ต.ไผ่สิงห์ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
2557 อาคารบ้านพักอาศัย คสล. โครงสร้างหลังคาเหล็ก สูง 2 ชั้น : คุณจิราพร เพ็งอินทร์ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ