Asst.Prof.Anuwat Karnthak

Asst.Prof.Anuwat Karnthak

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุวัฒน์  การถัก

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาตรี ภ.สถ.บ.ภูมิสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2533

      ปริญญาโท สถ.ม.การออกแบบชุมชนเมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2533 หัวหน้าหน่วยพัฒนาโครงการ บมจ.สตาร์บล็อกกรุ๊ป กรุงเทพฯ (พ.ศ. 2533-2536)
2537 ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง บริษัท เรียลดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด กรุงเทพฯ (พ.ศ. 2537-2538)
2539 สถาปนิกโครงการ บริษัท เคดีไซน์ (ไทยสมุทร) จำกัด กรุงเทพฯ (พ.ศ. 2539-2540)
2541 ผู้จัดการโครงการ บริษัท ขอนแก่นแลนด์ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด ขอนแก่น (พ.ศ. 2541-2543)
2544 อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2544-2554)
2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน)
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
0 บทความวิจัย : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเมืองกับกิจกรรมการค้าแบบแผงลอยในเขตเทศบาลเมือง มหาสารคาม : Proceeding งานประชุมวิชาการ สารคามวิจ/
0 บทความวิชาการ : พระธาตุพนม : พัฒนาการด้านประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เมืองและชุมชน : วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง ปีที่ 7 ฉบับที่ 2/
0 บทความวิจัย : โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินในพื้นที่บริเวณเมืองร่มเกล้า (งานประชุมวิชาการ CDAST ปี 2555 )/
0 บทความวิจัย : ภูมิทัศน์พื้นถิ่นชุมชนชนบทสายวัฒนธรรมเขมรในเขตอีสานใต้ (งานประชุมวิชาการ CDAST ปี 2555 )/
ทุนงานวิจัย
0 โครงการพัฒนาสะดืออีสาน ( บึงกุย ) จังหวัดมหาสารคาม / : 0
0 การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / : 0
0 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยในชนบทโครงการนำร่อง 1 พื้นที่ (บ้านหม้อ จังหวัดมหาสารคาม)/ : 0
0 การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยส่งเสริมเอกลักษณ์ของเมืองสกลนคร / : 0
0 การพัฒนาอาชีพของคนปั้นหม้อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม / : 0
0 การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและป้องกันปัญหาชุมชนแออัดเมืองสระแก้ว / : 0
0 การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและป้องกันปัญหาชุมชนแออัดเมืองเลย/ : 0
0 การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและป้องกันปัญหาชุมชนแออัดเมืองสุรินทร์/ : 0
0 การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและป้องกันปัญหาชุมชนแออัดเมืองบุรีรัมย์ / : 0
0 โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินในพื้นที่บริเวณเมืองร่มเกล้า/ : 0
0 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเมืองกับกิจกรรมการค้าแบบแผงลอยในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม/ : 0
0 การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและป้องกันปัญหาชุมชนแออัดเมืองปราจีนบุรี/ : 0
0 การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและป้องกันปัญหาชุมชนแออัดเมืองหนองบัวลำภู/ : 0
0 โครงการนำร่องการปรับปรุงชุมชนขนาดใหญ่ตามแนวคิดกระบวนการมีส่วนร่วมกรณีศึกษา : โครงการเคหะชุมชนคลองจั่น/ : 0
0 ภูมิทัศน์พื้นถิ่นชุมชนชนบทสายวัฒนธรรมเขมรในเขตอีสานใต้/ : 0
ผลงานวิจัย
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ