Miss Umaporn Pupphachai

Miss Umaporn Pupphachai

อาจารย์อุมาภรณ์ บุพไชย

ประวัติการศึกษา

      ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตการออกแบบชุมชนเมืองมหาวิทยาลัยศิลปากร 2546

      ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตสถาปัตยกรรมหลักมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2541

ข้อมูลประวัติต่างๆ
ประวัติการรับราชการ
2541 สถาปนิก ประจำกองแผนงาน
2547 อาจารย์ ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
เอกสารประกอบการสอน
บทความทางวิชาการ
2560 อุปสรรคและโอกาสในการดำเนินนโยบายการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนในแผนพัฒนาท้องถิ่น/ การนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมาใช้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแนวคิดไปสู่การพัฒนาเมืองที่เป็นรูปธรรม อย่างไรก็ดี ความพยายามที่จะขับเคลื่อนแนวคิดนี้ไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นยังประสบปัญหา ขีดความสามารถและความพร้อมใจของท้องถิ่นยังไม่ได้รับกา
ทุนงานวิจัย
ผลงานวิจัย
งานบริการทางวิชาการ
ประวัติการทำงานสายอาชีพ
ผลงานด้านวิชาชีพ
การฝึกอบรม/สัมมนา
รางวัล/เกียรติคุณ/อื่นๆ